Mind Speaks

Vote for the right candidates – Kerala Assembly Elections 2021

Posted on

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു …. സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തീരുമാനം ആയി വരുന്നു. ആരൊക്കെ അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിലെങ്കിലും താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും:

  • ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സമഗ്രമായ ഒരു റോഡ് സുരക്ഷാ അവബോധന പദ്ധതി
  • വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയുടെ ഇടയിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉള്ള നടപടികൾ
  • പ്രവാസി ക്ഷേമ പരിപാടികൾ… പ്രവാസികൾ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ അല്ല – അവർ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ – ഉള്ള ചോരയും നീരും – കുടുംബത്തിനും കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി – ഒരു മടിയും കൂടാതെ ചിലവിടുന്ന… വയസ്സുകാലത്തു നാട്ടിൽ സമാധാനത്തോടെയും സുരക്ഷയുടെയും ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ള ഒരു കൂട്ടരാണ്.

ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും പ്രാവർത്തികാമാക്കാൻ ധൈര്യവും സമയവും ഉള്ളവർക്ക്‌ എന്റെ കട്ട സപ്പോർട്ട്.

ആരൊക്കെ ഉണ്ട് കൂട്ടിനു..? നമ്മുടെ ഓരോ വോട്ടും വിലയേറിയതാണ്? അത് ശരിയായി വിനിയോഗിക്കുക..

Daily Passionate Photography Thoughts – Evening at the Beach and Story of Sree Ramajayam

Posted on Updated on

Daily Passionate Photography Thoughts – Day 2 – Dt 30 May 2020 – Evening at the Beach and Story of Sree Ramajayam

An evening at the beach is a fantasy and joyous thing to do for many.
Let me share the quote of McLachlan and Erasmus (1983)

” What sight is more beautiful than a high energy beach facing lines of rolling white breakers? What battle ground is more ferocious than where waves and sand meet? What environment could be more exciting to study than this sandy interface below land and sea? And yet how much do we know about sandy beaches?”

Beaches in Kerala, particularly in our region are beautiful with rough seas and wild waves. Along with rain, dark cloud, wind, lighting and thunder, the beauty is beyond one can explain.

Today’s presentation is from a set of photos taken during one of my holidays in July 2007. My father was with us and was writing out Sree Ramajayam in Malayalam and enjoying the way, the waves washed them out, each time he wrote it!. (Unfortunately, 10 years later, it was at the same place we immersed his ashes as part of the rituals associated as per our custom).

For those who wish to know, the Story of writing Sree Ramajayam take us to the epic Ramayana and if interested, a weekend challenge for you to attempt.

Faced with the dilemma of how to cross the ocean to Lanka, where his kidnapped wife Sita is held captive by the demon king Ravana, Rama (an Avatar of Vishnu) performs a penance (tapasya) to Varuna, the Lord of Oceans, fasting and meditating in perfect dhyana for three days and three nights. Varuna does not respond, and Rama arises on the fourth morning, enraged by the God’s arrogance. With his bow and arrow, he angrily begins attacking the oceans with celestial weapons – burning up the waters and killing its life and creatures. The Vanaras (Monkeys) are dazzled and fearful at witnessing the enraged Rama demolish the oceans, and his brother, Lakshmana, prays to calm Rama’s mind. Just as Rama invokes the brahmastra, considered the most powerful weapon capable of destroying all creation, Varuna arises out of the oceans. He bows to Rama, explaining that he himself was at a loss to answer Rama’s question. Begging him not to destroy the oceans with the missile, he suggests that Rama re-direct the weapon at a demonic race that lives in the heart of the ocean. Rama’s arrows destroys the demons, and establishes a purer, liberated environment there. Varuna promises that he would keep the oceans still for all of Rama’s army to pass, and Nala constructs a bridge (Rama’s Bridge) across to Lanka. Rama justifies his angry assault on the oceans as he followed the correct process of petitioning and worshipping Varuna, but obtaining the result by force for the greater good.

It is thus believed that when someone writes Sree Ramajayam on the sand at the seashore, the sea (i.e. Varuna) get intimidated and tries to clean it as soon as possible.

Try it wherever you are – write Sree Rama Jayam in any language, a little further than where you expect the waves normally come, and watch the fun of it being cleansed by the waves.

See the video of it: https://clicksandwrites.wordpress.com/2008/03/07/story-of-fight-between-sree-rama-and-varuna/

#MindSpeaks :Highway Mechanic

Posted on Updated on

cbe0c-15052010-gulftoday-highwaymechanicLife at times is strange. I share here below an article from a column I write in Gulf Today newspaper every week. Mostly, it focus on life experiences topping with a positive note or caution. Strangely, the subject of this article titled “Highway Mechanic” published exactly 10 years ago, seems to be very relevant even now. Due to the #covid19 lock down and increase in interaction between several of us with like minded thoughts and interests met together by chance here or at some other places in the virtual world, which would have never happened. With Back to Office now slowly progressing, not sure whether we get the same intensity or interest. Anyhow, the words in my article remain, will remain valid forever.

Highway Mechanic

During my childhood days, it was a routine that every year we go to some distant place away from our small town. Mostly it is a picnic cum pilgrimage mixing major temple/towns in South India.

 

Being the only available mode of comfortable transportation during those times, we gave lot of trust and confidence to our old Ambassador Car. Whether it is Thirupathi, or Kanyakumari (almost 600 or 800 kms away from home), he is there and we know we will reach back safely. Another convenience is its capacity to carry volume as these trips are a joint family affair and at least we have 5 adults and 4 children in the party. Regularly kept in good condition our car seldom gave us any major trouble during those journeys. However, occasionally, we used to get a fan belt problem, or puncture or dynamo problem, and we used to rely the service of way-side or highway workshops. With full party, we reach somehow there and then mostly we get to see an ustad (expert) coming down or a chotta (student) mechanic running down and repairing the faults within the shortest possible time.

These stoppage times are also an opportunity for the members to explore the place and shop for the locally made specialties. In a few hours, the car is again ready for the journey and we continue towards our next destination.

Almost 100 out of 100 times, these garages and mechanics are never seen again as we never come back that way or stop there.

However, the service they render has been always excellent in quality to keep our (i.e unknown travelers) safety in mind. I am bringing back these old memories today just to reiterate the fact that my journey through these Short Take columns has been a similar one all through out.

I see the role of the passengers and the mechanics many times and some times I am lucky when I get to play the part of the mechanic to serve some unknown travelers and assist them to get going when stuck.

The journey is to be carried out by the person and the driving safety and well being and progress all depends up on how he/she look at it and carry out his / her role. If there is an opportunity to be of service to any one who genuinely requires it, I will be there. It’s an assurance.

Koodalmanikyam ulsavam 2020 – let us create it in our mind

Posted on Updated on

Koodalmanikyam Ulsavam 2020 – Let us create it online here.

കൂടൽമാണിക്യം ഉത്സവം 2020 – കൊടിയേറ്റം.. മൃദങ്ങമേള !!!

ഇന്ന് കൊടികയറി മൃദങ്ങമേളയിൽ എന്റെ കൊച്ചു മൃദങ്ങവും ആയി 100 ഇൽ പരം കുട്ടികളുമായി ഇരുന്നു വായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

വായക്കു തോന്നിയത് കോതക്ക് പാട്ടു എന്ന പോലെ എന്റെ മനസ്സിലും കയ്യിലും വന്ന കുറച്ചു ചൊല്ലുകൾ വായിച്ചു അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കണക്കുകളും കണക്കു കൂട്ടലുകളും എല്ലാം തെറ്റായിരിക്കുന്ന സമയം…… തെറ്റുകൾ സദയം ക്ഷമിക്കുക.

കോവിട് എന്ന മഹാമാരി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ശരിയാണോ.. അല്ലെ അല്ല. നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ആണ്. അതിനെ ആർക്കും പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ കലാകാരന്മാരും അവരുടെ പരിപാടികൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പോലെ അവനവൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തു കൊണ്ട് ചെയ്തു ഓൺലൈൻ ആയി പോസ്റ്റ് ചെയൂ. ഭഗവാൻ മനസ്സിലുള്ള കാലത്തോളം നമ്മുടെ കലകളെയും അത് നമ്മുക്ക് ചൊല്ലി തന്ന ഗുരുക്കന്മാരെയും ആർക്കു മറക്കാൻ പറ്റും …. അപ്പോൾ മടിക്കേണ്ട. … എന്താണ് നിങ്ങൾ ഭഗവത് സമക്ഷം ഈ ഉത്സവക്കാലത്തു അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് അവതരിപ്പിച്ചു വീഡിയോ യിൽ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കൂ… എന്നോടൊപ്പം ഒരായിരം ഉത്സവപ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്നു… നിങ്ങൾക്കായി.

ഈ അവതരണം സമർപ്പിക്കുന്നത് – എന്റെ ഗുരുനാഥനായ ശ്രീ കൊരമ്പ്‌ സുബ്രമണ്യൻ നമ്പൂതിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും, കൊരമ്പ്‌ മൃദങ്ങ കളരി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി.

When The Festival Tones Continue To Ring In Our Ears

Posted on

Another #covid weekend and another music presentation . This time improvising and presenting tones of different percussion instruments used during temple festivals in Kerala using Tabala.

The biggest festival Trichur Pooram was supposed to be held on 2nd May and followed by a 10 day festival at Irinjalakuda. Both activities in my home district cancelled for the first time in several 100s of years!.

This Too Shall Pass! Wish you all a #safe #athome weekend.

 

ഓർമ്മകൾ മരിക്കുമോ….നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പൂര-ഉത്സവക്കാലത്തിന്റെ ഓർമക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു….

കഴിഞ്ഞുപോയ ഉത്സവക്കാലങ്ങളിലെ എല്ലാ താള മേള വാദ്യങ്ങളും മനസ്സിനുള്ളിൽ സംഘർഷം തീർക്കുമ്പോൾ തബലയിലൂടെ മനസ്സും കയ്യും യാത്ര ചെയ്ത നേരത്തു റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്.

ഞാനടക്കം പല പ്രവാസികളും ഈ ദിവസ്സങ്ങളിൽ ഉത്സവക്കാലത്തു നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം…

അടുത്ത ഒരുത്സവക്കാലത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം പ്രതീക്ഷയോടെ !

 

Mind Speaks: What is there in a Soap? The Story of Chandrika Soap

Posted on

IMG_2486_InPixioചന്ദ്രിക സോപ്പ്

ശരിയാണ്. ഒരു കഷ്ണം സോപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയ്ക്കു പ്രാധാന്യം ഉള്ള വസ്തുവാണോ?

കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു കൊറോണ കാലം വരേണ്ടി വന്നു, നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു സോപ്പ് കട്ടക്ക് ഒരു രാജകീയ പദവി കിട്ടാൻ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒരു സോപ്പ് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ!

ആ ചിന്തകളാണ്, എന്നെ നമ്മുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരാമായ ചന്ദ്രിക സോപ്പ് ഇന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ ഓര്മപ്പെടുത്താം എന്ന് തോന്നിച്ചത്.

1940 കളിൽ സി ആർ കേശവൻ വൈദ്യർ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ആയുർവേദ സോപ്പ്, ചെറിയ ഒരു തുടക്കത്തിലൂടെ വലിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായതു, ഒരു കോലാഹലവും ബഹളവും ഒക്കെ കൂടാതെയായിരുന്നു. ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചവർ, വീണ്ടും വാങ്ങും.

അന്നും ഇന്നും, എന്റെ സന്തത സഹചാരി. എന്ത് കൊണ്ടോ, മറ്റുള്ള സോപ്പുകളുടെ പരസ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതു കൊണ്ടോ – അവയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വരുടെ ചര്മകാന്തി എന്തായാലും എനിക്ക് വരില്ല എന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ടോ, അതോ, ഇനി ചന്ദ്രികയിൽ ഇല്ലാത്ത, പ്രത്യേകവും എനിക്കാവശ്യമുള്ളതൊന്നും ആ പുതിയ സോപ്പ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസ്സം കൊണ്ടോ ഞാൻ ഇന്നും ചന്ദ്രിക സോപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അതോടൊപ്പം തന്നെ, ഓരോ തവണയും ആ കൂടു തുറക്കുമ്പോൾ, എന്റെ മനസ്സ് നമ്മുടേ ചെട്ടിപ്പറമ്പിലെ ചന്ദ്രിക ഭവനത്തിനെയും നമ്മുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയെയും ഓർമയിൽ കൊണ്ട് വരുന്നു.

അവിടെയും നിൽക്കുന്നില്ല, ശ്രീ കേശവൻ വൈദ്യരും പത്നിയും അവരുടെ ആ ബെൻസുകാറും, അതിൽ അവരുടെ വരവും ഓർക്കുമ്പോൾ, ലൂസിഫർ ഇൽ മോഹൻലാലിൻറെ കാറിൽ ഉള്ള വരവ് വെറും നിസ്സാരം.

ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ മറയാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി… രാമപുരക്കാരൻ ശ്രീ കേശവൻ വൈദ്യർ, ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ സ്വന്തം. ചന്ദ്രികയും.

ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള വിപ്രോ കമ്പനി ആണ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രികയുടെ ഉടമസ്ഥരെങ്കിലും ഇന്നും എസ വി പ്രോഡക്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്ന് അതിൽ കാണുന്ന ഒരു വികാരം പ്രത്യേകം തന്നെ.

ഇവിടെ, എത്ര പേര് നമ്മുടെ ചന്ദ്രിക സോപ്പും, അത് പോലെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്ന് നിർമിച്ചു കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും വിൽക്കപ്പെടുന്ന മറ്റുൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്? അവയുടെ പേരും ചിത്രവും കൂടി പങ്കു വച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും.

#MindSpeaks : When we cross milestones unknowingly!

Posted on Updated on

30714439_10155399032626088_5152798541344669696_n

Just noticed a special anniversary celebration passed away without getting to notice!. 42nd anniversary of one of the most prominent newspapers in the UAE – Khaleej Times.

I consider it as a real honor to be featured in their 40th anniversary edition of #KhaleejTimes 2 years ago. Thank you @khaleejtimes It’s getting better and better every year – both the print and online version. Of course the social media interaction and videos too are outstanding.

The paper has been an integral part for me in promoting my photograhy and writing talent as well as highlight community issues.

Life goes on….

Wish you all a Safe Vishu @home

Posted on Updated on

Wish you a safe Vishu at home
ഇത് സനിയ. സനിയ നിയാസ്. ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ മറ്റൊരു ഓമന പുത്രി.
 
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പഠിത്തത്തിനേക്കാൾ ഒരു പിടി മുൻ‌തൂക്കം കൊടുത്ത കൊച്ചു മിടുക്കി. പഠിക്കാനും സാനിയ മിടുക്കിയായിരുന്നു. സ്കൂൾ / കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം മെഡിസിന് പഠിക്കുമ്പോൾ അവധി സമയങ്ങളിൽ എല്ലാം നാട്ടിൽ വന്നു തന്നാൽ ആവുന്ന വിധം അശരണർക്കു സഹായങ്ങൾ ഒട്ടും മടിക്കാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്ന ഒരു മിടുക്കി പെൺകുട്ടി. മെഡിസിൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിവാഹവും കഴിഞ്ഞു, ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഫ്രാൻസിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലുമായി ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നു. തന്റെ ഉപരിപഠനത്തിന് ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ സാനിയ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഇന്റെൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്.
 
നാട്ടിലും വിദേശത്തും ജാഗ്രദ വേണം, അനാവശ്യമായിപുറത്തിറങ്ങരുതു, സാമൂഹിക അകൽച്ച പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾകാത്തവരാക്കായി ഈ പോസ്റ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നു.
 
സനിയയും, അവരെ പോലെ ഉള്ള പലരും ഇപ്പോൾ അത്യാഹിത വാർഡുകളിൽ അനേകം ജീവനുകൾ രരക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവരുടെ തന്നെ ജീവന് വൻ വിലകൊടുത്തു കൊണ്ട് അഹോരാത്രം പോരാടുകയാണ്.
 
ഒരു പത്തു മുൻനിര പോരാളികളെയെങ്കിലും നിങ്ങള്ക്ക് മുന്നിൽ എന്നിക്കു അനായസം കാണിച്ചു തരാം.
 
അത് കൊണ്ട് ദയവായി. ഈ വിഷു ആഘോഷം മാറ്റി വച്ച് അവരെ പോലുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാൾ അവരെ ചികില്സിക്കുന്ന അനേകായിരം പേർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒതുക്കുക.
 
പൊതു പ്രവർത്തകരോട്. ദയവായി ഓരോ അവസ്സരവും ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിസിറ്റി അവസ്സരമായി ഈ അസ്സമയത്തു കാണല്ലേ.
 
#StaySafe
 
#StayAtHome
 
#HappyVishu
 
On behalf of Saniya and many others like her
 
Working in the front line

Mind Speaks – ഓർമ്മകൾ ഓര്മകളാവാതിരിക്കട്ടെ !

Posted on Updated on

468979_291819350888178_1583518852_o

ഈ വീട്ടിലിരുപ്പു ചടങ്ങു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 3 ആഴ്ചക്കു മേലെ ആയി. ഏതാണ് ദിവസ്സം തിയതി എന്നൊക്കെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതായി.

ഓര്മ കുറേ ഏറെ പുറകോട്ടു പോയി. എന്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാലവും. ആ സമയത്തെ ഡോൺ ബോസ്കോ സ്കൂളും. അവിടുത്തെ അധ്യാപകരെയും. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ “സിസിലി ” എന്ന് പേരുള്ള രണ്ടു ടീച്ചർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടിയ ഒരു സമ്മാന പുസ്തകം ഇതോടൊപ്പം വക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി സ്കൂൾ കാലഘട്ടം ഓർത്തെടുത്തു പങ്കു വാക്കാൻ ഇത് ഒരു പ്രചോദനമാവട്ടെ!

——

——-

ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പറഞ്ഞ ചില വരികൾക്കു പ്രാധാന്യം ഇപ്പോൾ കൂടിയത് പോലെ തോന്നുന്നു..

ഇന്നലെ ഓളം എന്തെന്നറിഞ്ഞീലാ ഇനി

നാളെയുമെന്തെന്ന്അറിഞ്ഞീലാ

ഇന്നീ കണ്ട തടിക്കു വിനാശവും

ഇന്ന നേരമെന്തന്നറിഞ്ഞീലാ

……….

……..

കണ്ടാലൊട്ടറിയുന്നു ചിലരിൽ

കണ്ടാലും തിരിയ ചിലർക്കേതുമേ

——

കാണുക നമ്മുടെ സംസാരം കൊണ്ടത്രേ

വിശ്വമീവണ്ണം നിൽപ്പൂവെന്നും ചിലർ

——-

——-

വന്നുവോണം കഴിഞ്ഞു വിഷുവെന്നും…

വന്നില്ലല്ലോ തിരുവാതിരയെന്നും

———

ഇത്തരമോരോന്നു ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ

ചത്തുപോകുന്നു പാവം ശിവ ശിവ !!!

—–

കൂടിയല്ല പിറക്കുന്ന നേരത്തും

കൂടിയല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും.

——-

——-