TQM

ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനയാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

Posted on

ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനയാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്:

കൊറോണ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം ഉള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടു വേണം നിങ്ങൾക്ക് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ.

അറൈവ് ആകുന്ന സമയം മുതൽ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലാണ് നടപടികൾ.

ആദ്യം എത്തുന്ന മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ ബോർഡിംങ്ങ് പാസ്സ് സീൽ ചെയ്യിക്കേണ്ടതുംസെൽഫ് ഡിക്ളറേഷൻ ഫോം കാണിക്കേണ്ടതുമാണ്.

തുടർന്ന് മാത്രമാണ് എമിഗ്രേഷൻഇവിടെയാകട്ടെ പ്രധാനമായും 2 കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയതായി ഉള്ളത്.

വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച സെൽഫ് ഡിക്ളറേഷൻ ഫോം ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ നൽകണം.

കൂടാതെ യാത്രക്കാരൻ്റെ താമസ വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സിസ്റ്റത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഉണ്ട്ഇതിനാണ് ഏറ്റവും സമയം എടുക്കുന്നത്.

എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് Air Suvidha എന്ന ആപ്പിൽ മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.(ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് )എന്നാൽ ഇത് ഓൺലൈൻ ചെയ്യാത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ എമിഗ്രേഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റേണ്ടതായി വരുന്നു.

അതുമൂലം ക്യൂവിൻ്റെ നീളം കൂടുകയുംയാത്രക്കാർക്ക് സമയം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതിലെല്ലാമുപരി ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ അടിച്ചു കയറ്റേണ്ടി വരുന്ന എമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി ഭാരവുംയാത്രക്കാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കാത്തുനിൽപ്പും ഏറെയാണ്.

ഇതിനു ശേഷം ലഗേജ് എടുത്ത് മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ക്ളിയറൻസ് കഴിഞ്ഞേ പുറത്ത് ഇറങ്ങാനാവൂ.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽസമയം ലാഭിയ്ക്കണമെങ്കിൽ എയർ സുവിധയിൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് സാരം


https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration

Kindly share to all passengers who are traveling from abroad to India to avoid or reduce long queues at Immigration counters in the respective arrival destinations in India.

Road Safety and Seat Belts

Posted on Updated on

Road Safety and Seat Belts

road-safety-seat-belts-2Do you know? – that it was on 27th April 1989 – Mandatory seat belt law was made effective in Italy. Seat belts were invented by English Engineer George Cayley.

Personally, I love to promote #Safety initiatives and in particular #RoadSafety. Here are some examples:

Always Wear Seat Belt

Safety First – Wear your seat belts

HSE – Use of Seat Belts for children sitting at rear

Salama – HSE initiatives – on Seat Belts for children

HSE Poster – Wear Seat Belts 

 

Total’s Golden Rule # On Traffic says, We must Wear Seat Belts when we are in a moving car. Rule No. 2 of Total’s 12 Golden Rules emphasize focus on Road Safety.

If you wish to introduce your children to Total’s 12 Golden Rules and to know more (click here)

This is the best time and opportunity.

By the way, TOTAL, is Committed To Road Safety and is actively committed to road safety and works in partnership with leading stakeholders. In particular, Total is:

  • An active member of the Global Road Safety Partnership.
  • A founding member of the U.N. Road Safety Trust Fund.
  • A member of the FIA High Level Panel for Road Safety, which brings together decision-makers from across the business world, international institutions and NGOs, and includes members of the FIA (International Automobile Federation) network.
  • A partner of the French Ministry of the Interior as part of the “safer roads” campaign.
  • A member of the International Road Federation.

Total has also come out with three interesting Road Safety Videos as part of it’s Safe Driver Campaigns.

SAFE DRIVER EPISODE 1 : THE DANGERS OF BLIND SPOTS

SAFE DRIVER EPISODE 2 : FATIGUE WHILE DRIVING

SAFE DRIVER EPISODE 3 : DRIVING IN CHALLENGING CONDITIONS

Short Stories for Children – 5 – ബുദ്ധികൊണ്ട് കാക്ക ശക്തരായ മൂങ്ങകളെ തോൽപിച്ച കഥ

Posted on Updated on

Short Stories for Children – 5 – ബുദ്ധികൊണ്ട് കാക്ക ശക്തരായ മൂങ്ങകളെ തോൽപിച്ച കഥ
Narration in Malayalam
കോവി അമ്മാവനും കുട്ടികളും – 5 – ബുദ്ധികൊണ്ട് കാക്ക ശക്തരായ മൂങ്ങകളെ തോൽപിച്ച കഥ
സമകാലികമായി സരസമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്
– ലല്ലുമ്മാൻ
(Thampan Rajesh)

It’s lock down due to COVID 2019. Work From Home progressing and by now, for all it is part of life. For most of my friends, children are at home and so, it is added challenge for them.

My friend has come out with a novel of narrating stories for children and I am sharing them through my Soundcloud channel. It is in Malayalam.

#ShortStories in #Malayalam for #children #ListenItAlong with them #TalentShare

Mind Speaks 2020 - Kovi Ammavanum Kuttikalum - 5. ബുദ്ധികൊണ്ട് കാക്ക ശക്തരായ മൂങ്ങകളെ തോൽപിച്ച കഥ

Short Stories for Children – 4 – നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ

Posted on Updated on

Short Stories for Children – 4 – നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ
Narration in Malayalam
കോവി അമ്മാവനും കുട്ടികളും – 4 – നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ
കുട്ടികൾക്കു കേൾപ്പിക്കുവാനായി കൊച്ചു കഥകൾ
സമകാലികമായി സരസമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്
– ലല്ലുമ്മാൻ
(Thampan Rajesh)
It’s lock down due to COVID 2019. Work From Home progressing and by now, for all it is part of life. For most of my friends, children are at home and so, it is added challenge for them.

My friend has come out with a novel of narrating stories for children and I am sharing them through my Soundcloud channel. It is in Malayalam.
#ShortStories in #Malayalam for #children #ListenItAlong with them #TalentShare

Mind Speaks 2020 - Kovi Ammavanum Kuttikalum - 4-നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ

Short Stories for Children – 3 – ചിത്രഗ്രീവനും ഹിരണ്യകനും

Posted on Updated on

Short Stories for Children – 3 – citragrivanum hiranyakanum
Narration in Malayalam
ladder and uncle, and children – 3 – citragrivanum hiranyakanum.
The little stories of the children whose words are
presenting affairs to date
– lallum’man
, (Rajesh at Thampan),
when uknowu have’s and-DOWN valley due to lock on to COVID 2019. Work From Home is progressing and by now to, it is of part in the for all of life. For most of my friends, children are at home and so are they for added challenge.

My friend has come out with a novel of narrating stories for children and I am sharing them through my Soundcloud channel. It is in Malayalam.

Mind Speaks 2020 - Kovi Ammavanum Kuttikalum 3 - ചിത്രഗ്രീവനും ഹിരണ്യകനും

Short Stories for Children – 1 – Kuranganum Kuttikalum

Posted on Updated on

It’s lock down due to COVID 2019. Work From Home progressing and by now, for all it is part of life. For most of my friends, children are at home and so, it is added challenge for them.

My friend has come out with a novel way of narrating stories for children and I am sharing them through my Soundcloud channel. It is in Malayalam.

കോവി അമ്മാവനും കുട്ടികളും

കുട്ടികൾക്കു കേൾപ്പിക്കുവാനായി കൊച്ചു കഥകൾ  കുരങ്ങനും കുട്ടികളും

സമകാലികമായി സരസമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്

ലല്ലുമ്മാൻ

(Voice by Thampan Rajesh)

Mind Speaks 2020 - Kovi Ammavanum Kuttikalum - 1- Kuranganum Kuttikalum

 

World Health Day 2020 – Say thank you to Nurses and Midwives

Posted on Updated on

WHO CampaignApril 7 of each year marks the celebration of #WorldHealthDay. From its inception at the First Health Assembly in 1948 and since taking effect in 1950, the celebration has aimed to create awareness of a specific health theme to highlight a priority area of concern for the World Health Organization.

Over the past 50 years this has brought to light important health issues such as mental health, maternal and child care, and climate change. The celebration is marked by activities which extend beyond the day itself and serves as an opportunity to focus worldwide attention on these important aspects of global health.

This World Health Day, we honor the contribution of nurses and midwives, recognizing their vital role in keeping the world healthy. Nurses and other health workers are at the frontlines of #COVID-19 response, putting their own health at risk to protect the broader community.

Comprising more than two-thirds of the health workforce in the WHO Western Pacific Region, nurses are critical in responding to health needs in all settings and across the lifespan. In the 2020 International Year of the #Nurse and the #Midwives, the World Health Day is an opportunity to highlight the work of nursing and midwifery around the world, while celebrating this workforce as one of the most valuable resources of every country.

World Health Day is also an opportunity to advocate for commitment and resources to strengthen the nursing and midwifery workforce, improve their education and working conditions, and enable them to work to their full potential.

Read more and participate in the campaign to say Thank You to those in the field of nursing and midwifery.

#SupportNursesAndMidwives

#StaySafe #StayAtHome

 

 

 

Crime rates have come down in Kerala!

Posted on Updated on

It is good to read. Fight against the unknownenemy Covid2019 Keep vigil. StaySafe @TheKeralaPolice We are proud of you.EU7morxUYAE_3yR

Kerala Police on Twitter. 

Photo Speaks – A Clean Environment

Posted on Updated on

DSCN6630-1_InPixio#NoChoice but to #StayAtHome. Many things done passionately every day are put on hold. Among them is photography. Finding objects near and far within the comfort zone  to photograph safely has become my new passion now. During a #WorkFromHome break, I looked through the window outside. Streets are quiet except for a few vehicles. I Started looking more deep and close to the farthest objects. I was surprised!. I could see #SheikhZayedMosque  which is about 16 kilometers from my home very clearly. Didn’t want to miss taking a photo of it!

#AbuDhabi is of course a clean city. It has become more beautiful now.

#Covid2019 – is bringing out a lot of changes to our personal self and also to the environment we live. Of course, less pollution is one positive thing that is happening now.

Do not miss out on observing these small things happening around us during these difficult times.

Some immediate take away actions that we could easily adopt, when the situation normalises:

  1. Working from home at least 1 or 2 days per week.
  2. Increased Car pooling and Less Vehicles on Road Day

Give it a thought and share it with me with photos and ideas.

Ramesh Menon, Abu Dhabi

@rameshmenonauh

#StaySafe #StayAtHome

 

Mind Speaks: Speed of the Boss Is The Speed Of The Team

Posted on Updated on

Speed of the Boss is the Speed of the Team

This photo dates back to 2002! Since some times, I was searching for this photo in my archives. Finally, I managed to find it!.

It sums up the trust, motivation and team work of a great team that was there during the period he was in Abu Dhabi.

The photo also show Vincent SAUBESTRE‘s (CEO & President – Total EP Research & Technology USA at Total)  another passionate hobby (Kayaking).

Ice Hockey, Cycling, Kayaking….. All full stops now for several of us.

I am sure, many of you will be really chanting now, Go Corona, Go!