#RoadSafety

Sunday, 22nd March 2020 – Stay at Home, Stay Healthy

Posted on

മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആയി ഒരു അവസരം…..
 
നാളെ ഞായർ, രാവിലെ 9 മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപതു മണി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും കുട്ടികളുമായി സമയം പങ്കെടുക. ആ സമയത്തു, നിങ്ങൾക്കായി ഒരവസരം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു.
കോറോണയെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും.
പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു വിപത്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോഡ് സുരക്ഷാ അവബോധം.
നിങ്ങൾ കുട്ടികളും കുടുംബവുമായി ചേർന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു നല്ല ഒരു റോഡ് സേഫ്റ്റി വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി (1 മിനിറ്റ് മാക്സിമം) അത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെക്കുക. പങ്കു വെക്കുമ്പോൾ #TalenShare #OurIrinjalakuda എന്ന് കൂടി എഴുതാൻ മറക്കരുതേ.
(Video to be submitted by 10:00 pm tomorrrow)
നല്ല വിഡിയോകൾക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ.
Follow government instructions. #StaySafe #BreakTheChain
Tomorrow, 22nd March 2020 is your time to stay at home to be with family and your children and be creative too to promote #roadsafety!,
Let us all stay safe and fight Covid-19.

All for Road Safety

Posted on Updated on

This slideshow requires JavaScript.

I am on a mission these days. It is for an important cause. Yes, you do not have to guess. For a Safer Road and safe travel and safe return daily to our homes!.

I am not exaggerating. Every second day, I am seeing an obituary note on the Facebook or Whatsapp groups I am subscribed to, informing of death due to road accidents. Many of them are young and the accidents have happened due to speeding. That is a self made disaster to self and family. On the other hand, I also get to read about many innocent lives being lost due to rash driving by some other people. Whether it be on bike or car or bus or trucks. There has to be some control, SELF CONTROL to prevail on our roads to reduce these deaths and injuries.

The above are photos of adverts created by me and installed on a busy road where my home is situated. I hope, at least a few understand the value of it and reduce their driving or riding habits and bring back sense and security on our roads.

These adverts alert road users on road safety guidelines like wearing of helmets, seat belts, avoid using mobile phones, and of course no driving under the influence of alcohol or any medication.

More efforts, combined with several groups and individuals to follow to make this happen. Till then, no rest.

If you agree with me and see the need for an increased campaign and alertness along with daily reminders on road safety, welcome to share this post.

Ramesh Menon, Abu Dhabi

11th February 2019

 

#OurIrinjalakuda unites for a Safer Roads initiative #AlertTodayAliveTomorrow

Posted on Updated on

#OurIrinjalakuda unites for a Safer Roads initiative #AlertTodayAliveTomorrow

A recent spate of increase in road accidents, mostly due to speeding buses have urged a prominent Facebook Group “Our Irinjalakuda” to conduct a relay fast until the municipality, the police and RTO joint together and come out with measures to control the speedsters who violate road safety rules. This is happening at Irinjalakuda in Thrissur District, Kerala. Today is the second day of the fast and Prof. Dr. Sr. Rose Anto, from St Joseph College is carrying have joined the volunteers and fasting. A kidney donor, she is in the forefront of all community activities beneficial to the society.

The group of volunteers are planning to continue their relay fast until the municipality authorities come out with efficient town planning and better facilities and also safer route structuring and one-way system for bus services to reduce road accidents. In addition, the volunteers are also conducting road safety campaigns by distributing safety guidelines and notices to road users.

In this video message in Malayalam, I share my own experiences and notes as a road safety campaigner. In brief, through this message, I request school authorities to take up road safety education as a routine subject and make students as “Road Safety Ambassadors”.  Dedicated Safety information sessions in their morning assembly aided with support from parents and teachers will bring about a positive change in children to consider safety, in particular road safety, an important part of their attitude and culture.

 

 

Use Pedestrian Underpass

Posted on Updated on

Good morning from Abu Dhabi. Do not cross the road in undesignated areas. Use Pedestrian Underpass wherever possible.


#instaabudhabi 19665567_10154694205301088_5795443728617043044_n
#inabudhabi
#PassionatePhotographers
#clicksandwrites
#rameshmenonabudhabi

Keeping children safe

Posted on Updated on

24-04-2017 Gulf News - Keeping Children Safe

I feel it is advisable to have regulations for seat belts continue to be applied for all seats in the school buses that are on our roads (‘New drivers to get two-year licence, starting from July 1’, Gulf News, April 17). The advantage factors I find behind such an enforcement of safety regulation are many. First and foremost, at any given point in time, the student is safeguarded from impacts due to sudden braking.

Secondly, when it is normally enforced on a daily basis it will become an automatic habit, which will be carried on to their private travel with friends and family. They will be leading the way as ambassadors of road safety.

It may also reduce the driver distractions that happen often in the school buses where children run around or jump on the seats, ignoring the request of the supervisors and drivers. It may thus reduce the bullying that might be happening in some cases.

Safety education is something children should be reminded of every moment. It is because we tend to take some small points lightly, thinking that we know it or “it will not happen to me” that many accidents occur. So, why do we miss out on the opportunity of a road safety education opportunity for children? Teach them young and travel with them safely throughout!

From Mr Ramesh Menon

Abu Dhabi

Read more on the subject:

Draft seat belt law does not cover school buses

Seat belts on school buses should be made mandatory

 

One more death – #RideSafely

Posted on Updated on

17757226_10154447091061088_4597672129815630304_n

Feeling really sad to inform the death of my dear little Prakashan, who was an employee of Al Tariq Auto & Heavy Equipment maintenance, Sharjah. He was on holidays in Kerala when he met with a bike to bike collision and hospitalized in critical condition. The picture portrays my first memory of him when I met him 38 years ago. A little boy running behind our car through the village road with the traditional toy of those days for children, the cycle rim and the stick!. He went on to become an aggressive child, fighter and I really cried my heart out that he will fight out from this situation, in coma and CCU for the last three days. But, god has different plans and he left this world this morning into eternal peace. He is survived by his mother, wife and two young daughters.

May his soul rest in peace. I pray for the courage of his family members to withstand this huge loss, their only bread winner and offer my prayers and support.

This is the 3rd accident in the last quarter involving those whom I know, young and educated. Two of them survived and unfortunately Prakasan perished. All those did not used helmets! Two of them were fast and furious! How on earth, I can try and educate the young people to go slow and safe on two wheelers! There needs to be an all out effort. The cry of his mother, who brought him up alone since the age of three still ringing in my ears. It took a long time to pass the news to her and give her the strength to be the pillar of strength for his wife and two young girls!.

Life ahead for them is really long and need full support. May god bless the family.

Om Sairam.
Ramesh Menon
Wednesday, 12th April 2017.
#Roadsafety
#Ridesafely
#StartEarlyDriveCarefullyReachSafely
#Ridesafe

What surprised me is the laziness of people who just liked this post on social media and left it like that!!! Come out of your laziness, take the three seconds at least to type out RIP (the shortest form of consolation you can key in).

I dedicate a beautiful song on divine mother, thinking of her and all the mothers who lost their children at a young age!