Road Safety India

Sunday, 22nd March 2020 – Stay at Home, Stay Healthy

Posted on

മാതാപിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആയി ഒരു അവസരം…..
 
നാളെ ഞായർ, രാവിലെ 9 മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപതു മണി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും കുട്ടികളുമായി സമയം പങ്കെടുക. ആ സമയത്തു, നിങ്ങൾക്കായി ഒരവസരം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു.
കോറോണയെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും.
പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു വിപത്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോഡ് സുരക്ഷാ അവബോധം.
നിങ്ങൾ കുട്ടികളും കുടുംബവുമായി ചേർന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു നല്ല ഒരു റോഡ് സേഫ്റ്റി വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി (1 മിനിറ്റ് മാക്സിമം) അത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെക്കുക. പങ്കു വെക്കുമ്പോൾ #TalenShare #OurIrinjalakuda എന്ന് കൂടി എഴുതാൻ മറക്കരുതേ.
(Video to be submitted by 10:00 pm tomorrrow)
നല്ല വിഡിയോകൾക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ.
Follow government instructions. #StaySafe #BreakTheChain
Tomorrow, 22nd March 2020 is your time to stay at home to be with family and your children and be creative too to promote #roadsafety!,
Let us all stay safe and fight Covid-19.

Promoting Road Safety in different ways

Posted on

Promoting Road Safety: Are you passionate about doing something. I will say “If You Dream It, Do It.”
#SafeCycling #InAbuDhabi
#StartEarlyDriveCarfullyReachSafely
#WearSeatBelts
#AlertTodayAliveTomorrow
#RoadSafety campaign by #ClicksandWrites #PassionatePhotographers and #TalentShare
For more details, contact @rameshmenonauh

All for Road Safety

Posted on Updated on

This slideshow requires JavaScript.

I am on a mission these days. It is for an important cause. Yes, you do not have to guess. For a Safer Road and safe travel and safe return daily to our homes!.

I am not exaggerating. Every second day, I am seeing an obituary note on the Facebook or Whatsapp groups I am subscribed to, informing of death due to road accidents. Many of them are young and the accidents have happened due to speeding. That is a self made disaster to self and family. On the other hand, I also get to read about many innocent lives being lost due to rash driving by some other people. Whether it be on bike or car or bus or trucks. There has to be some control, SELF CONTROL to prevail on our roads to reduce these deaths and injuries.

The above are photos of adverts created by me and installed on a busy road where my home is situated. I hope, at least a few understand the value of it and reduce their driving or riding habits and bring back sense and security on our roads.

These adverts alert road users on road safety guidelines like wearing of helmets, seat belts, avoid using mobile phones, and of course no driving under the influence of alcohol or any medication.

More efforts, combined with several groups and individuals to follow to make this happen. Till then, no rest.

If you agree with me and see the need for an increased campaign and alertness along with daily reminders on road safety, welcome to share this post.

Ramesh Menon, Abu Dhabi

11th February 2019

 

#WearHelmets – new road safety campaign

Posted on

Every second day there is a death happening on our roads in Kerala. Mostly bike riders. In order to remind, alert daily, I have released the 2nd road safety campaign to be printed and exhibited on a big Flex board in our home at Irinjalakuda, Kerala. The road in front is an extremely busy stretch.

50485449_1419830974814770_6782733630834737152_n.jpg

#WearHelmets
Thank you Nina Mulangil and Sruthy Irinjalakuda for coming forward to be our Road Safety Ambassadors for this campaign.

#OurIrinjalakuda unites for a Safer Roads initiative #AlertTodayAliveTomorrow

Posted on Updated on

#OurIrinjalakuda unites for a Safer Roads initiative #AlertTodayAliveTomorrow

A recent spate of increase in road accidents, mostly due to speeding buses have urged a prominent Facebook Group “Our Irinjalakuda” to conduct a relay fast until the municipality, the police and RTO joint together and come out with measures to control the speedsters who violate road safety rules. This is happening at Irinjalakuda in Thrissur District, Kerala. Today is the second day of the fast and Prof. Dr. Sr. Rose Anto, from St Joseph College is carrying have joined the volunteers and fasting. A kidney donor, she is in the forefront of all community activities beneficial to the society.

The group of volunteers are planning to continue their relay fast until the municipality authorities come out with efficient town planning and better facilities and also safer route structuring and one-way system for bus services to reduce road accidents. In addition, the volunteers are also conducting road safety campaigns by distributing safety guidelines and notices to road users.

In this video message in Malayalam, I share my own experiences and notes as a road safety campaigner. In brief, through this message, I request school authorities to take up road safety education as a routine subject and make students as “Road Safety Ambassadors”.  Dedicated Safety information sessions in their morning assembly aided with support from parents and teachers will bring about a positive change in children to consider safety, in particular road safety, an important part of their attitude and culture.

 

 

Always Wear Seat Belt

Posted on Updated on

Road Safety - seat belts - 2Several friends and family are visiting us these days to offer condolences on the demise of our father T Sachidanandan on Thursday, 17th August 2017.

Padmashree Peruvanam Kuttan Marar was one among them. He has a special place in my life as he was my mother’s colleague at CNN Boys High School, Cherpu, Thrissur District, Kerala. Long association with him and his family since my childhood made us always feel him as part of our own family.

He was leaving my home after spending time with us, particularly my mother and as his car started moving, I noticed something amiss. I asked the driver to stop the car and told them about the importance of road safety and in particular the advantage of wearing seat belts by all passengers. Immediately, he obliged and wore the seat belt and continued his journey with his pleasant smile.

That was the action by a very senior artist, a Padmashree award winner, a legend, a guru for many and someone who has thousands and thousands of fan following and the whole of Thrissur and musical world reverberate listening to the greatest percussion symphony in earth for Thrissur Pooram.

It is very important to follow road safety attitude of  people like him and their commitment when it comes to Road Safety. Wherever and whenever possible, all passengers should wear the Seat Belts. The roads are busier than ever, the vehicles are faster than ever and patience limit by the road users deteriorating day by day!.

Road Safety is not an individual’s responsibility. It is the responsibility of all. As a road user we do not know the mindset of other drivers who are on the road at the same time. As do their, vehicle condition or driving skills.

Always remember to #StartEarlyDriveCarefullyReachSafely.

Issued as a memorial tribute to my father, T Sachidananda Menon.

Road Safety is Everyone’s Responsibility – Time for MP’s to act

Posted on Updated on

The latest article in the website thelogicalindian.com is of contemporary importance.

This Monsoon Session, MPs Have An Opportunity To Seriously Ensure Road Safety In India

The Motor Vehicles Act, 1988’s amendment needs to be passed by the Rajya Sabha immediately.

One of the main reasons for escalating bloodshed on Indian roads is the existing legislation governing road safety in India: the Motor Vehicles Act, 1988. This legislation has largely failed to ensure safety in transit for Indians, more specifically for the vulnerable road users. As the current law lacks a comprehensive and administrative framework for road safety, all efforts to contain soaring road crash fatalities have remained unsustainable so far.

On August 9, 2016, the Government of India introduced the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 (MVAB) to fill the legislative gaps that keep Indians from being safe on the roads. This Bill was unanimously passed by Lok Sabha on April 10, 2016 and now awaits passage in the Rajya Sabha.

The Motor Vehicles Act, 1988 can be read here.


The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 (MVAB) can be read here.


Features of MVAB

On 31 March 2017, the Cabinet approved amendments to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016.

The amendments are stringent on several fronts, to ensure further safety for the citizens. Some of the new provisions prescribed in the bill are 100% e-governance, checking for fake driving licenses and vehicle thefts, and heavy fines for traffic violators.

The penalty for drunk driving has been increased five times to Rs 10,000. Further, the driver can be booked for a non-bailable offence with imprisonment of up to 10 years, if such a (drunk) driving leads to the death of another person.

These changes in the Act demonstrate that the Ministry of Road Transport has sought “appropriate action” from the Ministry of Home Affairs to hold such drivers liable for culpable homicide under Section 299 of the Indian Penal Code, which states: “Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offence of culpable homicide.”

Moreover, in the case of accidents, drivers will not be booked under the provisions of negligence but their action will be considered as a premeditated commitment of the crime, which will be punishable under relevant sections of the Indian Penal Code, depending on the consequences of the accident.

As reported by Hindustan Times, Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that the amendments are an effort to eliminate corruption in the sector. “No bogus driving licenses would be made and there would be no theft of the vehicles once there is e-governance,” the minister said.


Various other highlights in the amended Act include the following:

 1. A fine has been set for driving by a minor. The registration of the vehicle will be canceled for car owners who are found guilty of handing over vehicles to juveniles. Further, in the case of an accident caused by the juvenile, his/her family will be fined up to Rs 25,000, with or without imprisonment of up to three years.
 2. The amendments also include the provision of protective headgear for children above the age of 4 years, while riding a two-wheeler with a check on the quality and standard of the headgear.
 3. A fine of Rs. 1,000 will be imposed on drivers for not wearing a helmet while driving, in addition to the cancellation of licence for three months. The same penalty applies for jumping a red light or not securing the seat belt while driving.
 4. The penalty for talking on the mobile phone while driving has been increased to Rs 5,000, which was previously Rs 1,000.
 5. The compensation to victims of road accidents under No-Fault Liability has been increased to Rs 10 lakh (previously Rs 50,000) in the case of death, and Rs 5 lakh (previously Rs 25,000) in the case of grievous hurt. This removes the authority of the Central Government to determine the compensation.
 6. For hit-and-run accident cases, the compensation to the victims will be Rs 2 lakh in case of death, and Rs 50,000 for injury. Additionally, a Motor Vehicle Accident Fund will be set to provide compulsory insurance cover to all road users in India for certain types of accidents.
 7. The Ministry has further agreed to remove the cap on third party liability of insurance firms, as per the recommendations of the Parliamentary Standing Committee. The initial proposal included a cap on the insurers’ liability to a maximum compensation payment of Rs 10 lakh for death and Rs 5 lakh for injury.
 8. Furthermore, a penalty of ₹10,000 has been introduced for ‘not providing way for emergency vehicles’.
 9. In order to smoothen the process of registration and licensing, the bill proposes to create a National Register for Driving Licence and a National Register for Vehicle registration through “Vahan” and “Sarathi” platforms.
 10. A maximum time limit of six months has been specified for an application of compensation to the Claims Tribunal with regard to road accidents.
 11. The bill provides for a National Road Safety Board to be developed by the Central Government through a notification. The board would offer advice to the Central and State Governments on all aspects of road safety and traffic management.
 12. It grants the State Governments power to specify a multiplier, not less than one and not greater than ten, to be applied to each fine under this Act and such modified fine.
 13. For faulty design, construction or poor maintenance of roads leading to accidents, the contractors, consultants and civic agencies will be held accountable.
 14. Alterations in vehicles have also been provided to enable them more suitable for differently-abled people.

The amended Act has provisioned the facilitation of services for delivery to citizens and transporters. The issue of driving licenses, including learner’s licence and vehicle registration, has been linked to Aadhaar. The vehicle registration has further been linked to authorised automobile dealers.

The Centre will also set up a National Register for vehicles and driving licenses that will issue a unique registration number to prevent duplication with added security measures to avoid malpractices. The Act also empowers the Centre to recall vehicles whose components or engines do not meet required standards, with the manufacturer receiving a penalty of up to Rs. 500-crore.

The Logical Indian take:

The Logical Indian encourages all citizens to abide by the various traffic rules laid down by the government in an effort to improve safety and security in the country.

According to the World Health Organization (WHO), comprehensive legislation which incorporates strict, appropriate penalties, backed by consistent, sustained enforcement and public education, has been proven to be a strong catalyst for changing behavior, norms and public perception about road safety.

MVAB does exactly that by providing for stricter rationalized penalties, accountability of road concessionaires and engineers for faulty road design, child safety, safeguards for vulnerable road users, uniform licensing and much more reformative provisions which shall strengthen road safety in India.

Road safety activists representing scores of affected families from across the country have launched the “Road Safety at Risk” campaign. The campaign website, www.roadsafetyatrisk.in, allows citizens to send a letter to the MPs requesting them to ensure smooth passage of the Bill.
Hopefully, the voices of Indian masses will reach the Rajya Sabha MPs and they will act for millions whose lives are imperiled every day on Indian roads.

Click here to join the campaign by SaveLIFE Foundation in association with The Logical Indian and send a letter to our Rajya Sabha MPs for a stronger road safety law.

Thank you to thelogicalindian.com to coming out with this article. It is very important. Road Safety is everyone’s responsibility. Not only MP’s. But, now is the time for them to act and make a change happen. Road Safety awareness and education is not a small task and cannot be instilled within a day or two or week or month or even a year. It needs constant reminders. 

Always keep in mind #StartEarlyDriveCarefullyReachSafely.

Source and inspiration for this blog post: http://www.logicalindian.com

Need for increased "speed control measures" by BTP in Kadugodi area

Posted on Updated on

The connecting road from Hoskote to Hope Farm area of Whitefield Bangalore has been relayed beautifully by the authorities.

The work has been done in such a way that the road till the Kadugodi Over Bridge is smooth and in a drivable condition.

There is a danger awaiting here at all times.

With the completion of the road work, the traffic has gained momentum in terms of speed. This includes the buses and heavy trucks.

A U-turn exists near the bridge making it easy for residents of nearby communities to cross over to the other side of the road.

However, the removal of a speed breaker that existed is now causing lot of inconvenience and near miss situations for the drivers to turn and proceed.

The bikes, trucks and buses are all in a hurry and neither stops nor reduce the speed!

Another serious danger of children from an apartment complex nearby crossing over the road to take their school bus. On either side, these vehicles never reduce the speed. Coming down the narrow bridge, the vehicles tend to speed and proceed. Going towards the bridge, the vehicles compete with each other to reach the bridge first!

It doesn’t end there. Many vehicles coming from the Hoskote side, take advantage of the U-turn and cut across wrongly and proceed towards the market side or residential communities located there. This is extremely dangerous and has to be immediately controlled.

I humbly request BTP on this serious safety issue and resolve it by:

Having appropriate reduce speed signage kept in this area.

Having BTP patrol presence in the morning, especially when children go to school.

Having increased BTP patrol presence, on first Sunday of the month where a regular function is held at Sai Vrindavan Ashram and heavy traffic and people movement happens.

Kindly reroute the heavy trucks from this road and using the bridge, which causes regular traffic blocks.

Accidents have to be averted by taking necessary safety measures before and not after they have happened and valuable life lost.

Ramesh Menon

For all my readers:


(If you enjoyed reading this post and wish to subscribe to my blog, please go to the left hand side and choose the last ‘box’ which says subscribe. Also explore the many ‘previous articles’ listed month-wise on the links above on the left side of the blog. Share the posts with your friends through Facebook, Twitter or other accounts using the buttons below each post. Thank you and best regards – Ramesh Menon