General

ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനയാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

Posted on

ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനയാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്:

കൊറോണ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം ഉള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടു വേണം നിങ്ങൾക്ക് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ.

അറൈവ് ആകുന്ന സമയം മുതൽ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലാണ് നടപടികൾ.

ആദ്യം എത്തുന്ന മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ ബോർഡിംങ്ങ് പാസ്സ് സീൽ ചെയ്യിക്കേണ്ടതുംസെൽഫ് ഡിക്ളറേഷൻ ഫോം കാണിക്കേണ്ടതുമാണ്.

തുടർന്ന് മാത്രമാണ് എമിഗ്രേഷൻഇവിടെയാകട്ടെ പ്രധാനമായും 2 കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയതായി ഉള്ളത്.

വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച സെൽഫ് ഡിക്ളറേഷൻ ഫോം ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ നൽകണം.

കൂടാതെ യാത്രക്കാരൻ്റെ താമസ വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സിസ്റ്റത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഉണ്ട്ഇതിനാണ് ഏറ്റവും സമയം എടുക്കുന്നത്.

എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് Air Suvidha എന്ന ആപ്പിൽ മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.(ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് )എന്നാൽ ഇത് ഓൺലൈൻ ചെയ്യാത്തവരുടെ വിവരങ്ങൾ എമിഗ്രേഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റേണ്ടതായി വരുന്നു.

അതുമൂലം ക്യൂവിൻ്റെ നീളം കൂടുകയുംയാത്രക്കാർക്ക് സമയം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതിലെല്ലാമുപരി ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ അടിച്ചു കയറ്റേണ്ടി വരുന്ന എമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി ഭാരവുംയാത്രക്കാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കാത്തുനിൽപ്പും ഏറെയാണ്.

ഇതിനു ശേഷം ലഗേജ് എടുത്ത് മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ക്ളിയറൻസ് കഴിഞ്ഞേ പുറത്ത് ഇറങ്ങാനാവൂ.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽസമയം ലാഭിയ്ക്കണമെങ്കിൽ എയർ സുവിധയിൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് സാരം


https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration

Kindly share to all passengers who are traveling from abroad to India to avoid or reduce long queues at Immigration counters in the respective arrival destinations in India.

The Cruise Boats are ready and waiting for you

Posted on Updated on

Tourism and in particular the cruise boat industry have been badly affected by the COVID-19 pandemic situation. In Kerala, several houseboats had to be kept moored and in safe condition. Slowly, they are coming back to business. In case, you have a plan to create an event, whether it is corporate or private, here is a contact. You can refer my name.

Greetings from BLUE JELLY CRUISES & RESORTS – The Ultra Luxury Houseboat & Resorts at Alleppey.

BLUE JELLY CRUISES & RESORTS PVT LTD is an ultra-luxury experiential travel company based in Alleppey, Kerala. Its flagship backwater carriers, THE BLUE JELLY ONYX and THE BLUE JELLY OPAL, embody the company’s spirit of delivering the most luxurious of experiences to the modern day traveller visiting Central Kerala.

E-mail: enquiry@bluejellycruises.com

Contact Number :- +9188053612,+917560994994

Houseboats have, for the last two decades, been the perfect companion to travellers craving a slice of Kerala’s rustic marvels. In fact, ever since these former rice-carrying barges were modified as vessels of leisure, Kerala’s backwaters have found a place on everyone’s travel bucket list. And now as global travellers seek the next stage in houseboat innovation, it’s time to welcome the only name in ultra-luxury houseboat tourism.

Blue Jelly Luxury Cruises proudly presents to you its range of ultra-luxury houseboats: ‘The Blue Jelly Onyx’ and ‘The Blue Jelly Opal’. With a third boat being readied to set sail by the end of this year, the Blue Jelly houseboats are the most luxurious vessels ever, to grace the world’s greatest water network.

Houseboats can be the most relaxing experience for any age of people. Each boat is draped with the finest of fittings, and showcases the best of boat craftsmanship. Broad, majestic and opulent in form, these royal water chariots have been designed to make you feel like the ‘King of the Backwaters’.

Website   :-    www.bluejellycruises.com

Blue Jelly Cruises – Experiences the Floating Palaces

Mind Speaks: To or Not To Wear a Mask for the kids?

Posted on

To or Not To Wear a Face Mask – Choice is yours

During the weekend, I was at a local shopping mall in Abu Dhabi. Eid Holidays, although not to the normal times, there was sufficient enough public to ensure safe distance protocol was in place by the local authorities.

As I walked, I noticed a dad with a young girl following him from one shop to another. I was happy to see the little one wearing the face mask and walk quietly behind her dad. Both of them had face masks and had kept it properly.

After sometimes, I noticed, whenever the dad received a phone call and he lowered down his face mask, the little girl too changed the position of her mask and kept as her father was doing!. As he finished his call, he brought it back to normal position and the child too did the same!.

I was smiling to myself when I observed this continue a few times.

It brought to my mind, the important point that all health and hygiene practices will work only if we as parents and elders follow in front of our children.

This Mind Speaks note is just a caution to all those who have small kids at home. Make it a habit to wear a face mask and they will follow suite.

A nice article “Tips on How to Get Kids to Wear Face Masks” from Stanford Children’s Health is linked for you to read.

#MindSpeaks :Highway Mechanic

Posted on Updated on

cbe0c-15052010-gulftoday-highwaymechanicLife at times is strange. I share here below an article from a column I write in Gulf Today newspaper every week. Mostly, it focus on life experiences topping with a positive note or caution. Strangely, the subject of this article titled “Highway Mechanic” published exactly 10 years ago, seems to be very relevant even now. Due to the #covid19 lock down and increase in interaction between several of us with like minded thoughts and interests met together by chance here or at some other places in the virtual world, which would have never happened. With Back to Office now slowly progressing, not sure whether we get the same intensity or interest. Anyhow, the words in my article remain, will remain valid forever.

Highway Mechanic

During my childhood days, it was a routine that every year we go to some distant place away from our small town. Mostly it is a picnic cum pilgrimage mixing major temple/towns in South India.

 

Being the only available mode of comfortable transportation during those times, we gave lot of trust and confidence to our old Ambassador Car. Whether it is Thirupathi, or Kanyakumari (almost 600 or 800 kms away from home), he is there and we know we will reach back safely. Another convenience is its capacity to carry volume as these trips are a joint family affair and at least we have 5 adults and 4 children in the party. Regularly kept in good condition our car seldom gave us any major trouble during those journeys. However, occasionally, we used to get a fan belt problem, or puncture or dynamo problem, and we used to rely the service of way-side or highway workshops. With full party, we reach somehow there and then mostly we get to see an ustad (expert) coming down or a chotta (student) mechanic running down and repairing the faults within the shortest possible time.

These stoppage times are also an opportunity for the members to explore the place and shop for the locally made specialties. In a few hours, the car is again ready for the journey and we continue towards our next destination.

Almost 100 out of 100 times, these garages and mechanics are never seen again as we never come back that way or stop there.

However, the service they render has been always excellent in quality to keep our (i.e unknown travelers) safety in mind. I am bringing back these old memories today just to reiterate the fact that my journey through these Short Take columns has been a similar one all through out.

I see the role of the passengers and the mechanics many times and some times I am lucky when I get to play the part of the mechanic to serve some unknown travelers and assist them to get going when stuck.

The journey is to be carried out by the person and the driving safety and well being and progress all depends up on how he/she look at it and carry out his / her role. If there is an opportunity to be of service to any one who genuinely requires it, I will be there. It’s an assurance.

Sai Bhajan – Jaya Devi Deena Dayamayi by Jayanth Bhat

Posted on Updated on

Sai Bhajan – Jaya Devi Deena Dayamayi

Lyrics;

Jaya Devi Deena Dayamayi

Jagat Janani Durga Bhavani [ Jaya Devi … ]

Jai Jai Sai Sangeeta Vinodini

Janani (San)Geeta Vinodini [ Jai Jai Sai Sangeeta ]

Jaya Partheeshwari Jaya Bhuvaneshwari

Om Sri Sairam – Daily Sai Bhajans

I always believe, when we do things with Bhagavan’s Nama Smarana, Only and only good things – more good things will happen. To me, to you and to all of us.

Here is a Playlist created on SoundCloud adding Sai Bhajans by devotees from across the world:

Playlist

Welcome to send me your diving bhajan singing sessions each day by whatsapp (00971552453151) and I will continue to add them to this link.

Please send bhajans as individual recording – song by song – for convenient upload.

There are thousands and thousand of devotees, who derive bliss from listening to these bhajans and they look forward to it each time we upload.

Om Sri Sairam

Koodalmanikyam ulsavam 2020 – let us create it in our mind

Posted on Updated on

Koodalmanikyam Ulsavam 2020 – Let us create it online here.

കൂടൽമാണിക്യം ഉത്സവം 2020 – കൊടിയേറ്റം.. മൃദങ്ങമേള !!!

ഇന്ന് കൊടികയറി മൃദങ്ങമേളയിൽ എന്റെ കൊച്ചു മൃദങ്ങവും ആയി 100 ഇൽ പരം കുട്ടികളുമായി ഇരുന്നു വായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

വായക്കു തോന്നിയത് കോതക്ക് പാട്ടു എന്ന പോലെ എന്റെ മനസ്സിലും കയ്യിലും വന്ന കുറച്ചു ചൊല്ലുകൾ വായിച്ചു അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കണക്കുകളും കണക്കു കൂട്ടലുകളും എല്ലാം തെറ്റായിരിക്കുന്ന സമയം…… തെറ്റുകൾ സദയം ക്ഷമിക്കുക.

കോവിട് എന്ന മഹാമാരി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ശരിയാണോ.. അല്ലെ അല്ല. നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ആണ്. അതിനെ ആർക്കും പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ കലാകാരന്മാരും അവരുടെ പരിപാടികൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പോലെ അവനവൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തു കൊണ്ട് ചെയ്തു ഓൺലൈൻ ആയി പോസ്റ്റ് ചെയൂ. ഭഗവാൻ മനസ്സിലുള്ള കാലത്തോളം നമ്മുടെ കലകളെയും അത് നമ്മുക്ക് ചൊല്ലി തന്ന ഗുരുക്കന്മാരെയും ആർക്കു മറക്കാൻ പറ്റും …. അപ്പോൾ മടിക്കേണ്ട. … എന്താണ് നിങ്ങൾ ഭഗവത് സമക്ഷം ഈ ഉത്സവക്കാലത്തു അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് അവതരിപ്പിച്ചു വീഡിയോ യിൽ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കൂ… എന്നോടൊപ്പം ഒരായിരം ഉത്സവപ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്നു… നിങ്ങൾക്കായി.

ഈ അവതരണം സമർപ്പിക്കുന്നത് – എന്റെ ഗുരുനാഥനായ ശ്രീ കൊരമ്പ്‌ സുബ്രമണ്യൻ നമ്പൂതിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും, കൊരമ്പ്‌ മൃദങ്ങ കളരി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി.

#TalentShare: COVID19 Creative Wear

Posted on

saree-made-from-news-paper-by-dishna-merin-mathews

This is something really interesting. #COVID19 is bringing out creative talent in people in many different ways.

Here is what Ms. Merin Mariyam Mathews, an employee of Technopark have done.

She has designed and created a saree out of newspapers!.

Looking good and trend too. Not a bad effort for a full days creative work. Congratulations to your creative mind.

News source: Malayala Manorama online

#ListenIt – Daily Sai Bhajans

Posted on

Om Sri Sairam – Daily Sai Bhajans

I always believe, when we do things with Bhagavan’s Nama Smarana, Only and only good things – more good things will happen. To me, to you and to all of us.

Here is a Playlist created on SoundCloud adding Sai Bhajans by devotees from across the world:

soundcloud.com/ramesh-menon-abu…/…/daily-sai-bhajans

Welcome to send me your diving bhajan singing sessions each day by whatsapp (00971552453151) and I will continue to add them to this link.

Please send bhajans as individual recording – song by song – for convenient upload.

There are thousands and thousand of devotees, who derive bliss from listening to these bhajans and they look forward to it each time we upload.

Om Sri Sairam

#TalentShare – Maths Lessons -Class IX-Chapter 2 – Polynomials Part 3

Posted on

Stay at home and study Mathematics in simple ways.

Lessons from Ms. Priya Menon, teacher of Sree Gokulam Public School Calicut