Month: August 2008

കൊച്ചിയിലും കാര്‍ പൂളീങ്

Posted on

കൊച്ചിയിലും കാര്‍ പൂളീങ്

ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ് വാര്‍ത്ത

ഗള്‍ഫ് രാജ്യമായ ദുബായില്‍ ഈയിടെ വരുത്തിയ പരിഷ്കാരം കണ്ടിട്ടാണോ എന്നെറിയില്ല, കൊച്ചിയിലെ എമ്മാന്മാരും ഈ വഴിയില്‍ ചിന്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു . ഗതാഗതകുരുക്ക് കുറക്കാന്‍ ഉള്ള പോംവഴി നോക്കി ഉള്ള ഈ പോക്ക് എവിടെ ചെന്നെത്തും എന്ന് നമ്മുക്ക് കാത്തു കാണാം.

http://www.expressbuzz.com/edition/story.aspx?artid=2bS0IwypYP4=&Title=A+step+to+curb+traffic&SectionID=9R67TMeNb/w=&MainSectionID=wIcBMLGbUJI=&SectionName=gUhH3Holuas=&SEO=

മലയാളം റ്റെലിവിഷന്‍ വായനക്കാരന് ടൈയും കോട്ടും വേണോ?

Posted on

മലയാളം റ്റെലിവിഷന്‍ വായനക്കാരന് ടൈയും കോട്ടും വേണോ?

ഇന്നു വൈകീട്ട് ഒരു പ്രശസ്ത റ്റെലിവിഷന്‍ ചാനലിലെ വാര്‍ത്തകള്‍ കേള്‍ക്കാനിടയായി . രണ്ടു മൂന്ന് തവണയില്‍ കൂടുതല്‍ തെറ്റുകളും വിഷമതകളും നിറഞ്ഞ ഒരു വാര്‍ത്ത വായന. ഒരു പ്രമുഖ ചാനലിന്റെ രാത്രി പതിനൊന്നു മണിക്കുള്ള പ്രധാന ഗള്‍ഫ് വാര്‍ത്തകള്‍ ആയിരുന്നു അത്. വായനക്കാരന്റെ വിഷമതകള്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ വാര്‍ത്തകളിലെ പ്രാധാന്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി പോയി. പാവം ആ കോട്ടും സൂട്ടും ഇട്ടു എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നി.

അതില്ലാതെ നല്ല അസ്സല്‍ മുണ്ടും വേഷ്ടിയും ഇട്ടു വായിച്ചാല്‍ മലയാളിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന ആ വാര്‍ത്തക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവോ ദോഷമോ വരുമോ? അല്ല ഇനി അതിടാതെ വായിച്ചാല്‍ ശരിയാവില്ല എന്നുന്ടെന്കില്‍ പിന്നെ ഈ പെടാപ്പാടു കുറക്കേണ്ട

പാരിന് ഉണ്മ

Posted on

പാരിന് ഉണ്മ

പാരായ പാരെല്ലാം പാടേയുറങ്ങ്ബ്ബോള്
പാരിനുണ്മയായ് ഉണ്ണി പിറന്നു

ഉണ്ണി പിറന്നു ഉലകില് നന്മ നിറഞ്ഞു
ഉണ്ണി പിറന്നു ഉലകില് നന്മ നിറഞ്ഞു

രാക്കിളി പെണ്ണമ്മ രാരീരം പാടി
രാവിന് കുളിര്തെന്നല് താലോലമാട്ടി
ആരോമലുണ്ണിയെ കണ്കുളിര് കാണ്കേ
ആടുകള് മാടുകള്ക്കകിട് ചുരന്നു

ഉണ്ണി പിറന്നു ഉലകില് നന്മ നിറഞ്ഞു ……….

പാതിരാ പൂവുകള് അര്ച്ചന ചെയ്തു
പാതിരാ സൂര്യനെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചു
താരക കുഞ്ഞുങ്ങള് കണ്ണുകള് ചിമ്മി
താരക ബ്രഹ്മത്തെ താണു വണങ്ങി

ഉണ്ണി പിറന്നു ഉലകില് നന്മ നിറഞ്ഞു ………

നീറും കരളിന്റെ കുന്തിരിക്കം നല്ല
മീറും ദേവന് കാഴ്ചയായ് നല്കാം
സ്വര്ണ്ണത്തില് സ്നേഹ സുഗന്ധം കലര്ത്തി
പ്രേമ സ്വരൂപന് കാണിക്ക വയ്ക്കാം

ഉണ്ണി പിറന്നു ഉലകില് നന്മ നിറഞ്ഞു ……….

ഉണ്ണി പിറന്നപ്പോള് പാരുള്ളം തെളിഞ്ഞു
ഉണ്ണി പിറന്നപ്പോള് പാരുള്ളം കുളിര്ത്തു

ഉണ്ണി പിറന്നു ഉലകില് നന്മ നിറഞ്ഞു
ഉണ്ണി പിറന്നു ഉലകില് നന്മ നിറഞ്ഞു

സുഷമ വേണു,മുംബൈ

ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടകം

Posted on

ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടകം

വന്ദന ശ്ലോകം

സിദ്ധി സമ്മേളിതം ശാസ്താസമന്വിതം
കൃഷ്ണ കുമാരക വിഗ്രഹം പൂര്ണതം
കായപ്രതിഷ്ടിതം വന്ദിതം നിത്യേന
ഭക്ത്യാപുരസ്സരം മോക്ഷപ്രദായകം

ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടകം

കവിവരേശ്വരം കൃഷ്ണ ബോധദായകം
ഗുരു നിധീശ്വരം കൃഷ്ണ വേദസംസ്ഥിതം
ഋഷി കരാഗതം കൃഷ്ണ ഭക്ത മോചകം
വിശ്വശാന്തിദം കൃഷ്ണ കായ വിഗ്രഹം

ഗുരുവായൂരപ്പാ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പാ
ഗുരുവായൂരപ്പാ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പാ
ഗുരുവായൂരപ്പാ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പാ
ഗുരുവായൂരപ്പാ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പാ

മധുരമോഹനം കൃഷ്ണ കഥനകൌതുകം
ശ്രവണസുന്ദരം കൃഷ്ണ ശ്രുതി മനോഹരം
സോമപരിമരം കൃഷ്ണ മമ മനോഗതം
വിശ്വശാന്തിദം കൃഷ്ണ കായ വിഗ്രഹം

പ്രണയരൂപിതം കൃഷ്ണ പ്രണവകല്പിതം
കിരണസാഗരം കൃഷ്ണ സകലകാരണം
അതിമനോഹരം കൃഷ്ണ തവപാദാംബുജം
വിശ്വശാന്തിദം കൃഷ്ണ കായ വിഗ്രഹം

വദനസുന്ദരം കൃഷ്ണ ശ്മശ്രുശോഭിതം
സൂര്യതേജസം കൃഷ്ണ തീക്ഷ്ണചക്ഷുഷം
അഗ്നിഹോമിതം കൃഷ്ണ പാപനാശനം
വിശ്വശാന്തിദം കൃഷ്ണ കായ വിഗ്രഹം

അഭയവരദിതം കൃഷ്ണ ഹസ്തമുദ്രിതം
ചതുരപാടവം കൃഷ്ണ നടനനര്ത്തനം
ശൈവതാണ്ഡവം കൃഷ്ണ നാദദുന്ദുഭം
വിശ്വശാന്തിദം കൃഷ്ണ കായ വിഗ്രഹം

മധുമൃദുസ്വരം കൃഷ്ണ വേണുവാദനം
ചലനലാലസം കൃഷ്ണ തവകരാംഗുലം
ക്രീഡരാസിതം കൃഷ്ണ ഗോപസ്ത്രീജനം
വിശ്വശാന്തിദം കൃഷ്ണ കായ വിഗ്രഹം

സ്വര്ണാഡംബരം കൃഷ്ണ മകുടകേശിതം
ലലാടകുംകുമം കൃഷ്ണ പീതലേപനം
ഭക്തമാനസം കൃഷ്ണ ചിത്തചോരിതം
വിശ്വശാന്തിദം കൃഷ്ണ കായ വിഗ്രഹം

അത്ഭുതാവഹം കൃഷ്ണ മോഹവിഗ്രഹം
പ്രേമനിര്ഭരം കൃഷ്ണ കാമമോഹിതം
നമ:നമോസ്തുതേ കൃഷ്ണ നമ:നമോസ്തുതേ
വിശ്വശാന്തിദം കൃഷ്ണ കായ വിഗ്രഹം

മേലില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ശ്രീ കൃഷ്ണ മന്ത്രം “ഹരിവരാസനം” എന്ന അയ്യപ്പ മന്ത്രത്തിന്റെ രീതിയില്‍ ചൊല്ലാന്‍ തക്കവണ്ണം രചിച്ചതാണ്.
മന്ത്ര ദൃഷ്ടാവ്ശ്രീ മഹീന്ദ്ര വേണു, മുംബൈ

ഒരു നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി

Posted on

ഒരു നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി

കണ്ണൂരിലെ പ്രവാസി മലയാളികള്‍ക്കായി ഒരു കൂട്ടായ്മ

സ്ഥലം : ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഹാള്‍ കണ്ണൂര്‍

ദിവസം : ആഗസ്റ്റ്‌ മുപ്പതു, കാലത്തു പത്തു മണി മുപ്പതു മിനിട്ടിനു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് :

http://team1dubai.blogspot.com/2008/08/for-better-tomorrow-oru-nalla.html

For a Better Tomorrow – "Oru Nalla Nalekkuvendi"

Posted on

Pravasi Bandhu Welfare Trust

cordially invites all dependents of Pravasees and Pravasees on vacation

to

its 153rd interactive program titled

“Oru Nalla Nalekkuvendi”

at Indian Medical Association Hall (IMA), Nearr. Collector’s benglow,

Kannur
on
Saturday, the 30th August at 10.30.a.m.

This program will discuss on the present condition of the people who returned from the Gulf without financial planning after decades of service abroad for permanent settlement and present condition of the Pravasees, increasing debt-trap among Pravasees, the roll of dependents to control expenditure, need of saving for the future, saving technique, various investment opportunities, how Micro Saving and Systematic Investment will help the people for the comfortable retired life.

I request all NRIs to pass this message to your friends from Kannur Dist.– K.V ShamsudheenChairmanPravasi Bandhu Welfare TrustOverseas Contact: Post Box No. 940Sharjah, United Arab Emirateshttp://www.pravasibandhu.com/Mob: 00919745131310
SAVE PAPER – THINK BEFORE YOU PRINT! This E-mail is confidential. It may also be legally privileged. If you are not the addressee you may not copy, forward, disclose or use any part of it. If you have received this message in error, please delete it and all copies from your system and notify the sender immediately by return E-mail. Internet communications cannot be guaranteed to be timely secure, error or virus-free. The sender does not accept liability for any errors or omissions.

എനിതിംഗ് ഐ കാന്‍ ഡു ഫോര്‍ യു

Posted on

എനിതിംഗ് ഐ കാന്‍ ഡു ഫോര്‍ യു

എനിക്ക് ഒരു നല്ല സുഹൃത്തുണ്ട്, ഒരു ഫ്രെന്ച്ച്കാരന്‍ . ഫ്രാന്‍സില്‍ നിന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ അബുദാബിയില്‍ ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വരുന്ന ഒരു കക്ഷി. വളരെ ചെറുപ്പം . എപ്പോഴും ചിരിച്ചു പെരുമാറുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്‍ . ആളെ കണ്ടാല്‍ തോന്നില്ല അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ അച്ഛനാണെന്ന്. (നല്ല കാലം മലയാളി അല്ലാത്തത് – അല്ലെങ്കില്‍ ഇനി അതിന് പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ കക്ഷിക്ക് !) . ഫ്രാന്‍സില്‍ കുട്ടികള്‍ കൂടുതലായാല്‍ ഗവര്‍മെന്റ് ചെലവ് വഹിക്കും. ആ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമല്ല ഇവിടത്തെ ചിന്താ വിഷയം. കക്ഷി എപ്പോള്‍ വന്നാല്‍ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിട്ട് എന്നെ കാണാന്‍ വരാറുണ്ട്. ഈ സമയത്തു ഞങ്ങള്‍ പല കാര്യങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പോകാന്‍ നേരത്ത് പുള്ളി യാത്ര പറയുമ്പോള്‍ എന്നോട് ചിരിച്ചു കൊണ്ടു ചോദിക്കും എനിതിംഗ് ഐ കാന്‍ ഡു ഫോര്‍ യു ? ഞാനും ചിരിച്ചു കൊണ്ടു പറയും യുവര്‍ പ്രേയ്യേര്സ് ആന്‍ഡ് ബ്ലെസ്സിങ്ങ്സ് .

രണ്ടു പേര്‍ക്കും വേറെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല താനും.

വാരാന്ത്യ ചിന്തകള്‍

Posted on

വാരാന്ത്യ ചിന്തകള്‍
ഇന്നു വ്യാഴാഴ്ച. ഗള്‍ഫിലെ മലയാളികള്‍ക്ക് ഒരു വാരാവസാനം കൂടി ആരും ഓര്‍ക്കാതെ കടന്നു വന്നു. ഈ ആഴ്ചക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. മിക്ക മലയാളി സന്ഘടനകളും നാളെയാണ് ഓണസദ്യ നടത്തുന്നത്. അടുത്ത മാസം ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന പുണ്ണ്യ മാസം റമദാന്‍ കാരണമാണ് അത്. അത് കൊണ്ടു തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ ആകെ ഒരു ഭക്തിയും വിശുദ്ധിയും കലര്‍ന്ന് തുടങ്ങിയോ എന്ന് ഒരു സംശയം. കൊടും ചൂടു കുറഞ്ഞു, കാലാവസ്ഥ കുറച്ചു തണുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണോ എന്ന് തോന്നി പോകുന്നു. കാലത്ത് അന്തരീക്ഷം മൂടി കെട്ടി ഇരിക്കുന്നു. അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാന്‍ പോയ മലയാളികളും വിദേശികളും തിരിച്ചു വന്നു തുടങ്ങി. സൂപര്‍ മാര്‍ക്കെട്ടുകളില്‍ തിരക്ക് തുടങ്ങി. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്കും പുതിയ പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള തിരക്ക്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പുണ്യ മാസമായ റമദാനെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും.

ഓണം കൂടി ഇതോടൊപ്പം വന്നതോട് കൂടി കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് ഇതു ഒരു ചാകരയാണ്. വില നോക്കാന്‍ അവസരം ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കില്‍ വില നോക്കിയാല്‍ അത് നാനക്കെടാകുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉള്ളപ്പോള്‍ അവര്‍ എന്തിന് പേടിക്കണം. സാധനങ്ങളുടെ വില ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ചുയര്‍ന്നില്ലെന്കിലെ സംശയം ഉള്ളു.

എന്നെന്നും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള്‍ കുട്ടികള്ക്ക് ലോഭമില്ലാതെ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും വളര്ന്നു വരുന്ന കൊച്ചു തലമുറക്കും വലിയ ഒരു വികാരം ഓണമോ റമദാന്‍ മാസമോ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.

ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകളില്‍ വരുന്ന ഓണം സ്പെഷ്യല്‍ പ്രോഗ്രാമ്മുകളിലും വിവിധ സന്ഘടനകള്‍ നടത്തുന്ന സദ്യകളിലും അവരുടെ ഓണം അവസാനിക്കുന്നു. മാവേലി എന്ന ഒരു മഹാ മനുഷ്യന്‍ ഇന്നോസ്സെന്റിലും കലാഭവന്‍ മണിയിലും ഒതുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഏതോ പാതാളത്തിലേക്ക്‌ കലാവശേഷം ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യയ്‌ക്ക്‌ ശ്രീലങ്കയില്‍ ആദ്യ ഏകദിന പരമ്പര

Posted on Updated on


ഇന്ത്യയ്‌ക്ക്‌ ശ്രീലങ്കയില്‍ ആദ്യ ഏകദിന പരമ്പര

കോളംബൊ: ടെസ്‌റ്റ്‌ പരമ്പരയിലെ തോല്‍വിക്ക്‌ ഏകദിനത്തിലെ ചരിത്രവിജയം കൊണ്ട്‌ ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി. നാലാം ഏകദിനത്തില്‍ 46 റണ്‍സിന്റെ ജയത്തോടെ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയില്‍ ആദ്യ ഏകദിന പരമ്പരവിജയം സ്വന്തമാക്കി (3-1). ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ തോല്‍വി വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യ പിന്നീടുള്ള മൂന്ന്‌ മത്‌സരങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. പരമ്പരയില്‍ ഒരു മത്‌സരം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്‌. – മാതൃഭൂമി വാര്‍ത്ത.

ഇനി ജയിച്ചു വരുന്ന കളിക്കാര്‍ക്കുള്ള സ്വീകരണം കാണാന്‍ നമ്മുക്ക് ഒന്നു കാത്തിരിക്കാം. ഒളിമ്പിക്സ് മെഡല്‍ നേടി തിരിച്ചു വന്ന ജേതാക്കളെ ഇതേവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത നമ്മുടെ സ്പോണ്‍സര്‍മാര്‍ക്ക് ഒരു അവസരം ഇതാ.

Internal elements for personal identity

Posted on

Internal elements for personal identity

Babita Narayanan for Express Buzz 21 Aug 2008 03:03:00 PM IST

WE have already initiated our process of personal branding with some of the external elements required.

I’m sure some of you who have started making certain changes in your appearance after reading the last column and must be feeling good about yourselves. I am replying to some of the queries I got on email about the internal elements that are necessary for the process of self packaging and creating your brand identity.

Every person is a sum of both internal and external factors which include several significant elements. Depending on the situation and the interaction, some of these combined elements always make an impact. It is difficult to determine which one of these has more significance or relevance.

Today let us journey into our inner selves and find out what internal elements determine a powerful personal identity.

1. SWOC analysis. Make an honest analysis of your strengths, weaknesses, opportunities and concerns. Put it on paper. Take help from people close to you and let them give you a feedback. This will give you a picture of your present position. Now you know exactly what your opportunities are and what is stopping you.

2. Open Mind. Can you accept the analysis you have made of yourself in totality and the necessity to change them? Do it. Are you open to changes, advice, suggestions? Slowly develop a mind that is open, unbiased and clear to yourself. Establish a firm sense of self- acceptance.

3. Recognizing your true purpose. What really drives you? What is your purpose in life? This can allow you to make dramatic changes in our lives. Determining what your purpose is and pursuing it with passion can lead to a true renaissance in your personal and professional endeavors.

4. Self esteem- Value yourself. What image do you have of yourself ? Are you feeling good about yourself ? List out what is about you that makes you feel good and otherwise. You have to start loving yourself completely without being blind to the aspects that you need to change.

5. Level of confidence- A high level of balanced confidence is what will give anyone an edge. What is the level of confidence do you possess especially when you meet someone with authority or a stranger? Most of the times we find our confidence wavering when we meet people who are different from us or better than us and we feel threatened. Analyze yourself and be completely of your confidence in all situations.

6. The right attitude. The way you think, day in day out, affects all aspects of your life. What is your attitude towards yourself, towards your work, towards others and towards life itself ? Are you perpetually depressed, critical, complaining or nagging? Stop and listen to your “inner voice’. What is it saying? Most of the time, we hear our inner voice all negative and unhappy. Well, its time we know that ‘inner voice’ is completely controlled by us. Start the process.

Start by converting each of the negative thought to a positive one. Start with just one positive thought at a time and start developing a right attitude.

7. Positive Reinforcements- Make this your mantra. Repeat as often as possible n I need to change to achieve my goal and I will start the process today.

* I am unique, one of a kind.

* I will treat others the way I want to be treated.

* I cannot change my family; I can only change myself. I will love them for what they are.

When I smile, I feel better. So I am going to smile all day today.

* I am alive today. Let me be kind and loving to everyone I meet.

So go ahead and live life to the fullest brimming with joy and happiness.