2018 പ്രളയത്തിന്റെ ഓർമകളിലൂടെ

Posted on

– കേരളത്തിൽ അങ്ങിങ്ങായി ഈ വർഷത്തെ കാലവർഷം കനത്തു വരുമ്പോൾ, ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിനു സമയമായി  തോന്നുന്നു.. 2018 ഓഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ ഈ വര്ഷം ഈ സമയം വരെ, അന്ന് ആ പ്രളയകാലത്തു സഞ്ചരിച്ച വഴികളിലൂടെ ഒരു യാത്രക്കായി ശ്രമിക്കുന്നു. മാറ്റങ്ങൾ – നല്ലതും -ചീത്തയും – എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വരും ദിവസ്സങ്ങളിൽ ഇവിടെ പങ്കു വക്കാം…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s