മേല്‍ക്കൂരയില്‍ വിരിയുന്ന വസന്തം

Posted on


ta¡qcbn hncnbp¶ hk´w 

kntPm ss]\mS¯v


hoSnsâ sSdkn Fs´ Ãmw Irjn sN¿mw? ]¨¡dn, ]q¡Ä… sSdkv Irjn ioeam¡nbhÀ¡pt]mepw CXnt\mSp Iq«nt¨À¡m³ A[nIapWvSmhm\nSbnÃ. F¶m Cu tNmZy¯n\p¯cambn F´pw Irjn sN¿mw F¶p adp]Sn ]dbp¶ Hcp Fgp]¯ncWvSpImc\pWvSv sIm¨nbnÂ. \KcPohnX¯nsâ AXnthK kwkvImc¯n\nSbnepw hoSnsâ sSdkn I¸bpw tN\bpw hmgbpsams¡ Irjn sNbvXp anI¨ hnfhpWvSm¡n XmakØew at\mlc IrjnbnSam¡nb hn³kâv ssh¸\¡p ImÀjnIhr¯n t\cw t]m¡Ã, PohnXw Xs¶.

CS¸Ån N§¼pg \Kdnse Ccp\ne hoSnsâ apIfn hn³kâv Irjnbmcw`n¨n«p CXv Ccp]Xmw hÀjw. CSp¡nbn \n¶p \mÂ]Xp hÀjw ap¼mWv sIm¨nbnse¯nbXv. sNdp¸w apX a®nt\mSpw IrjntbmSpsams¡ CgpInt¨À¶ PohnXhgnIsf Xncp¯m³ \Kc¯n\mbnÃ. ho«mhiy¯n\pÅ ]¨¡dnIÄ DXv]mZn¸n¨mbncp¶p sSdkv IrjnbpsS XpS¡w.

sSdkn N«nIÄ kÖam¡n AXn Irjn sN¿p¶ coXntbmSp hn³kân\p A{X XmXv]cyanÃ. Hcp hn¯v `qanbn hfcpt¼mÄ e`n¡p¶ FÃm kmlNcy§fpw sSdkv Irjnbnepw DWvSmIWsa¶ Nn´bmWv ssh¸\ ho«nse ta¡qc Irjnsb hyXykvXam¡p¶Xv. {]tXyI Xc¯n a¬hmcsamcp¡n AXnemWp hmgbpw I¸bpw tN\bpsams¡ Irjn sN¿p¶Xv. thcpIÄ¡p ]SÀ¶pIbdm³ Bhiy¯n\p a®psWvS¶Xp hnfIsf Icp¯pÅXm¡psa¶mWv hn³kânsâ ]£w.

NIncns¯mWvSmWv tIm¬{Ioän\papIfn BZyw hncn¡p¶Xv. XpSÀ¶p aosX Hcn©p I\¯n a®p hncn¡pw. apIfn hoWvSpw Hcn¡Â¡qSn NIncns¯mWvSv hncn¨tijamWv Bhiy¯n\p a®v \nt£]n¡p¶Xv. Npäpw tlmtfm{_nIvknsâ IÃv \nc¯p¶Xn\m a®v \nÝnX Øe¯pXs¶ InS¡pw. C¯c¯n Hcp¡nb A©p hmc§fnem
n Ccp]tXmfw hmgIÄ Ct¸mÄ hn³kânsâ sSdknepWvSv. CXntesdbpw hnfshSp¸n\p ]mIambh. kam\amb Xc¯n \nesamcp¡nb aq¶p hmc§fnemWv I¸bpw Irjn sN¿p¶Xv. HSphn hnfshSp¯ Hcp I¸bn Ggc Intem hnfhp e`n¨p.

Hcp hmc¯nse hmgbpw I¸bpw ]mIamIpt¼mtg¡pw ASp¯Xn Irjnbnd¡p¶Xn\m hÀjw apgph³ hnfhp e`n¡p¶ kmlNcyapsWvS¶p hn³kâv ]dbp¶p. shWvS, hgpX\§, ]bÀ, Ip¼fw, Ing§v, tN¼v, Noc F¶nhs¡m¸w aäp ]¨¡dnIfpw sSdkn hfcp¶pWvSv. hÀj§fmbn ho«mhiy¯n\pÅ ]¨¡dn ]pd¯p\n¶p hmt§WvSn h¶n«nsöp hn³kânsâ `mcy tacn ]dbp¶p. ]¨¡dnIfpw I¸bpw hmg¸ghpsams¡ AbÂhoSpIfnepw kao]s¯ aT§fnepw ]ÅnIfnepw ]¦phbv¡p¶ ioehpw Cu IpSpw_¯n\pWvSv.

sSdkv Irjnbnte¡p Hcp cq]bpsS t]mepw cmkhfw ASp¸n¨n«nÃs{X. ho«nse `£Wmhinã§Ä, ]d¼nse ]pÃv F¶nh am{XamWv hfw. ]pÃv `£n¡p¶ I¶pImenIfpsS NmWIw hfsa¦nÂ, AtX ]pÃv a®n InS¶mepw anI¨ hfamIpsa¶mWv Cu IÀjIsâ \nco£Ww. Irjn¡miyamb shÅw kw`cn¡p¶Xn\p sSdkn kwhn[m\apWvSv. agshÅkw`cWnbpw CXn\p {]tbmP\s¸Sp¯p¶p. ]Xn\©p skâp hcp¶ ]pcbnS¯n Irjn sN¿p¶ tX¡v, almKWn, ¹mhv, amhv, \mcIw, sX§v, Nm¼ XpS§nbh¡pw ssPhhfw am{X amWv D]tbmKn¡p¶Xv.

sSdkv Irjn ta¡qcbv¡p tZmjamsW¶ hmZt¯mSp hn³kân\p tbmPn¸nÃ. shÅw sI«n¡nS¡p¶ kmlNcyw Hgnhm¡nbm C¡mcy¯n sSdkns\¡pdn¨p Hcmi¦bpw thsWvS¶p hn³kâv ASnhcbnSp¶p. cWvSmbnc¯n tI{µkÀ¡mÀ kÀhokn \n¶p hncan¨ tijw Irjn¡p IqSpX kabw IsWvS¯p¶ hn³kân\p aq¶p a¡fpWvSv.

t^m¬: 9048753527 

Source, credits and thanks to : http://www.deepika.com