മഴയില്ലാക്കാലത്തെ കൃഷിക്കായി മണ്ണ് ഒരുക്കാം, മനസ്സ് ഒരുക്കാം

Posted on


C. _n. PnÂjm_mbn, tUm. kp[m. _n.

{]IrXnhn`h§fn Aaqeyamb H¶mWv Pew. a\pjycmins¡¶t]mse, kkytemI¯n\pw PeanÃmsX \ne\n¸nÃ. Pe¯nsâ {][m\ t{kmXÊmWv ag. ag¡me§sfbpw Pee`yXsbbpw ASnØm\s¸Sp¯nbmWv \½psS IrjncoXnIÄ Hs¡bpw Nn«s¸Sp¯nbn«pÅXv. F¶m BtKmfXm]\w AYhm “”t¥m_ hmanwKv” F¶ {]XnIqe {]Xn`mk¯m \½psS ImemhØbv¡p h¶n«pÅ amä§Ä Cu Nn«Isf Hs¡bpw amänadn¡pIbmWv.

ImemhØm amä§fn {][m\amWv kabw sXän s]¿p¶ ag, AXpt]mse agbpsS Afhn hcp¶ hyXnbm\§Ä F¶nh. 2012 se sX¡p]Snªmd³ a¬kqWn h¶ hyXnbm\§Ä C§s\ Nn´n¡pt¼mÄ hfsc {][m\amWv. IW¡pIÄ A\pkcn¨v tIcf¯n C¡pdn Pq¬þPqsse amk§fn ag Xosc Ipdhmbncp¶p. ap³hÀj§fpambn XmcXays¸Sp¯pt¼mÄ, bYm{Iaw 23 Dw 47 Dw iXam\w Ipdhv agbmWv Pq¬þPqsse amk§fn tIcf¯n e`n¨Xv. GXmWvSv 5 PnÃIÄ Gsd¡psd hcĨm_m[nXw F¶ \nebntebv¡pw F¯nt¨À¶n«pWvSv. ag Ipdbp¶Xn\v ImcW§Ä At\IamWv. ImSpIfpw Pet{kmXÊpIfpw X®oÀ¯S§fpw \jvSamIp¶Xv Ahbn NneXpam{Xw. e`yamb agsb ]camh[n a®nend¡pI, D]tbmKs¸Sp¯pI þ CXmWv CubhØbn \nÀt±in¡mhp¶ {]mtbmKnI ]cnlmcw. CXn\mbn H«\h[n amÀK§Ä A\phÀ¯n¡mw.

Pekw`cWw sa¨s¸Sp¯pI

Ipf§Ä, tXmSpIÄ XpS§nb D]cnXe Pet{kmXÊpIsf kwc£n¡pI, hÀjmhÀjw sNfn tImcnamän ipNnbm¡n AhbpsS kw`cWtijn hÀ[n¸n¨v s]bvXp hogp¶ agsb tiJcn¡m³ kÖam¡pI, Ipf§fpw tXmSpIfpw \nI¯p¶ {]hWX Ahkm\n¸n¡pI.

ta¡qc agshÅkw`cW¯n {]tXyI {i² sNep¯pI. ta¡qcbn s]bvXphogp¶ Pew tiJcn¨v Acn¨v ip²nbm¡n kw`cWnIfn kq£n¡pI. Cu agshÅw InWdpIÄ doNmÀÖv sN¿phm\pw D]tbmKs¸Sp¯pI.

{]IrXnZ¯ Pekw`cWnIfmWv s\ÂhbepIÄ. s]bvXp hogp¶ agsb tiJcn¨p \nÀ¯n a®nend¡pI F¶XmWv s\ÂhbepIfpsS {][m\ [Àaw. Ignª Ggp hÀj¯n\nsS GXmWvSv 34 iXam\w s\ÂhbepIfmWv tIcf¯n \jvSambXv. 2004 apX 2011 hscbpÅ ImeL«¯n GXmWvSv 71,651 slIvSÀ s\ÂhbepIÄ \jvSambn. `qKÀ`Pet]mjW¯n CXpaqew DWvSmb Ipdhn\m ]ebnS§fnepw IpSnshÅw ap«p¶ AhØ kwPmXambn. Ahtijn¡p¶ s\ÂhbepIsfsb¦nepw \jvSamImsX kwc£nt¡WvSXv \½Ä Hmtcmcp¯cpsSbpw IÀ¯hyamsWt¶mÀ¡pI.

Xpdkmb Øe§fn Ir{Xna¡pf§Ä \nÀan¨v Pekw`cWw Dd¸m¡mw. C¯cw Ipf§fn knÂt]mfn³ AYhm Pntbmsawt{_³ joäpIÄ hncn¨pd¸n¨v s]bvXp hogp¶ agsb tiJcn¡mw. Cu Pew agbnÃmamk§fn \\bv¡mbn D]tbmKs¸Sp¯mw.

ag¡pgnIfmWv `qKÀ` Pekw`cW¯n\p klmbIamb Hcp {][m\ amÀKw. IrjnbnS§fn A§n§mbn 50 skâoaoäÀ \of¯nepw hoXnbnepw Bg¯nepapÅ IpgnI FSp¯v s]bvXphngp¶ agsb kw`cn¡mw. ssPhhkvXp¡Ä D]tbmKn¨v Ipgn\ndbv¡p¶]£w A]IS§fpw Hgnhm¡m\mIpw. InWdpIÄ¡p Npäpw sNdnb ag¡pgnIÄ FSp¯m InWÀ doNmÀPv sN¿p¶Xn\pw D]Icn¡pw.

h\hXvIcWw

h\§sf kwc£n¡pIsb¶Xv BtKmfXm]\¯n\v XSbnSm\pÅ kp{][m\ amÀKamWv. hr£§Ä¡v Pekwc£W¯n {][m\ ]¦pWvSv. HmSnsbmgpIp¶ Pes¯ XSp¯p \nÀ¯m³ hr£§fpsS thcpIÄ¡mIpw. IqSmsX ac¯n \n¶v s]mgnªphogp¶ CeIfpw aäpw `qan¡v Hcp ]pX¸mbn hÀ¯n¨v a®nsâ PemKncWtijn hÀ[n¸n¡p¶p.

]qÀWamb h\hXvIcWw ]e {]mtbmKnI ImcW§fmepw Akm[yambXn\m ImÀjnI h\hXvIcWw, kmaqlnI h\hXvIcWw, ImhpIfpsS kwc£Ww F¶nhbneqsS \ap¡v C¡mcyw \S¸m¡m\mIpw. IrjnbnS§fn ImÀjnI hnfIÄs¡m¸w hr£§ÄIqSn \«p]nSn¸n¡p¶ At{Km t^mdkv{Sn k{¼ZmbamWv ImÀjnI h\hXvIcWw. tIcf¯nse ho«phf¸pIfn C{]Imcw ¹mhv, Bªnen, a«n, almKWn, s]cpacw XpS§n H«\h[n h\hr£§sf \«phfÀ¯m\mIpw. kmaqlnI h\hXvIcWw/tkmjy t^mdkv{Sn coXnbnÂ, s]mXpØe§fmb ]mXtbmc§Ä kvIqÄ, tImfPv, Hm^okv Im¼kpIÄ ChnsSsbÃmw hr£§Ä \«p]nSn¸n¡p¶p.

ImhpIfmIs« sNdph\§fmWv. hoSpItfmSpw t£{X§tfmSpw A\p_Ôn¨pÅ ImhpIfpsS kwc£Ww Pekwc£W¯n kp{][m\amWv. \oÀ¯Sm[njvTnX ]²XnIfn ImÀjnI þkmaqlnI h\hXvIcW {]hÀ¯\§Ä¡pw ImhpIfpsS kwc£W¯n\pw {]m[m\yw \ÂImw. hr£ss¯IfpsS hnXcWw \S¯pI hgn IÀjI\v h\hXvIcW {]hÀ¯\§fn t{]mÕml\w \ÂImw.

anI¨ ImÀjnI apdIÄ

IrjnbnS¯n\v ]pXbnSoÂ, BhcWhnfIÄ F¶nh Pekwc£W¯n\v {]tXyI {]tbmP\w sN¿pw. agshÅw HmSnsbmgpImsX ]nSn¨p\nÀ¯n a®nte¡v Cd¡Ww. _lp\ne Irjn k{¼Zmb¯n sX§ns\m¸w ]e Dbc§fn hfcp¶ CShnfIsf¡qSn DÄs¸Sp¯pIhgn s]bvXphogp¶ agshůnsâ iànIpd¨v a®nse¯n¡m\mIp¶p. Hen¨p \jvSamImsX a®n BKncWw sN¿m\pÅ kabw \ÂIp¶p. sX§n\p XSsaSp¡pI F¶ efnXamb ImÀjnIapd t]mepw Pe]cnt]mjW¯n\v klmbIamWv. sXt§meIfnÂ\n¶pw sX§n³ XSnbn \n¶psams¡ HgpInhcp¶ shÅw XS§fn sI«n\nÀ¯n a®nte¡v \nt£]n¡mw.

Imcy£aamb PetkN\coXnIÄ Ahew_n¨v Pe\jvSw ]camh[n Ipdbv¡pI F¶XmWv asämcmibw. {Un¸v, kv{]nw¥À, ssat{Im kv{]nw¥À XpS§n H«\h[n kq£vaPetkN\ coXnIfpWvSv. IrjnbnS¯nse hnfIÄ¡v tbmPn¨ ssat{Im kv{]nwKvfÀ coXnIÄ sXcsªSp¡m³ IÀjIÀ¡v ]cnioe\w \ÂImhp¶XmWv. IqSmsX KthjWcwK¯v hcĨsb AXnPohn¡p¶ hnfIsfbpw C\§sfbpw hnIkn¸ns¨Sp¡m\pÅ {]hÀ¯\§fpw BhiyamWv. “”Pew PohmarX”amsW¶ Xncn¨dnthmsS Cu Aaqeyk¼¯v kwc£n¡m³ \½tfmtcmcp¯cpw X¿mdmtIWvSXpw Gähpw BhiyamWv.

t^m¬:0487 2372331 

Source, credits and thanks to : http://www.deepika.com