മധുരിക്കും സൌന്ദര്യം

Posted on Updated on

a[pchpw kuµcyhpwþ cWvSpw `uXnI PohnX¯nse cWvSv BIÀjW kq{X§Ä. Ch F{Xt¯mfw klmbItam ]ckv]cw ]qcItam F¶dnbnÃ; F¶m D¯À{]tZin apkm^À\KÀ PnÃbnse P³km^n [oÀknwKv F¶ 56 Imc\mb IÀjI³ a[pc¯nsâ ]cymbamb Icn¼n\v CShnfbmbn kuµcy{]XoIamb ¥mUntbmekv ]q¡Ä hfÀ¯n hnPbw sIm¿p¶p. aq¶p ]XnämWvSnsâ ImÀjnI A\p`h k¼¯v; Dcpf¡ng§v, Icn¼v, ¥mUntbmekv, tKmX¼v F¶nh {][m\ IrjnIÄ. IqSmsX Imenk¼¯v thsdbpw. Icn¼n³ ]mS¯nsâ hc¼pIfn HIvtSm_À amkamWv [oÀknwKv ¥mUntbekv ssXIÄ hcn ]nSn¨p \SpI. A§s\bmbm s^{_phcnbmIpt¼mÄ ]q¯WvSpIÄ Cdps¯Sp¡m³ sdUn. ]qs¨SnbpsS Ing§pIÄ Hcp amkw a®n Xs¶ \nÀ¯ntb¡pw. At¸mtg¡pw Ah kzbw ZrUoIcn¡pw. amÀ¨n Cf¡nsbSp¡pw. AsIbpÅ 2.5 slIvSÀ Øe¯v Hcp slIvSdnembncp¶p Cu ]cn£W¡rjn. GsX¦nepw Hcphnfam{Xw sNbvXm In«p¶ AämZmbamb 93,000 cq]bpsS Øm\¯v Icn¼pw ¥mUntbekv ]pjv]§fpw ssItImÀ¯t¸mÄ In«nbtXm? 3.08 e£w cq]! icmicn hnfhv F§s\bmsWt¶m? slIvSdn\v 1000 Iznâ Icn¼v,v 15,0000 ¥mUntbmekv ]q¯WvSpIÄ ]pdsa 75000 ¥mUntbmekv hn¯p Ing§pw A©p Iznâ sNdnb hn¯p Ing§pw. A[nImZmb¯n\n \nsb´p thWw. Icn¼pIrjnbn ]pckvImc tPXmhmb [oÀknMnsâ sXm¸nbn Hcp a[pcn¡p¶ XqhÂIqSn. 

Source, credits and thanks to : http://www.deepika.com