താമര മലരുകള്‍ വിടരും തോട്ടം

Posted on

koa kptcjv


\£{Xcq]sam¯ ]q¡Ä; km£m apøqhnt\mSv kam\amb kpKÔw. F¶m CXp Xs¶bmtWm icnbmb apøqhv F¶p tNmZn¨m Aà Xm\pw; ]ns¶ GXmWv Cu ]qhv? CXmWv \£{Xapà F¶ ÌmÀ Pmkvan³. cq]¯n \£{X kZrihpw kpKÔ¯n apøqhn\v Xpeyhpw. “tIm¬s^Utdäv Pmkvan³’ F¶pw t]cpWvSv. at\mlchpw DuÀÖkzehpamb Cu \nXylcnX hÅns¨Sn {]Xe§fn ]än¸nSn¨v ]camh[n 12 aoäÀ hsc Dbc¯n hfcpw. CXnsâ ]äpthcpIÄ¡v ]nSn¨p Ibdm³ anI¨ Icp¯pWvSv.

No\¡mcnbmWv kpµcnbmb Cu DZym\eX. icnbmb apÃs¨Snbà F¦nepw “Pmkvan\w’ F¶ P\pknse AwKamWnXv. \£{Xapà ]tWvS¡p]tWvS hfÀ¯nbncp¶Xv DZym\¯sâ AXncpIÄ adbv¡m\pw Iam\§fn ]SÀ¯n hfÀ¯m\pw aäpamWv. CjvSnItbm tIm¬ {Iotäm sImWvSpXoÀ¯ NpacpIfn ]SÀ¯n hfÀ¯m\mbm \KckmlNcy§fnse A[ntImjvamhv BKncWw sNbvXv Ipdbv¡m³ Cu sNSn klmbn¡pw. hk´¯nsâ XpS¡¯nepw th\ ¡pamWv Cu sNSnbpsS {][m\ ]q¡mew. G{]n apX Pqsse hsc. kpKÔhmlnbmbXn\m hoSnsâtbm DZym\¯nsâtbm Hs¡ {]thi\IhmS¯n Xs¶ ]SÀ¯n hfÀ ¯m³ A\ptbmPyamWv. Hcn©v hen¸¯n N{Icq]¯n CXfpIfpÅ ]q¡Ä sNSnbn \ndsb ]nSn¡pI km[mcWw. shÅs¡«pWvSmIm¯, icmicn hf¡qdpÅ a®nepw \£{Xapà \¶mbn hfcpw. ]Xnss¯IÄ \t«m a[yaqs¸¯nb XWvSn³ IjW§Ä apdn¨p \t«m ]pXnb sNSn hfÀ¯mw. sNSn ]qÀ®kqcy{]Im¯nepw `mKnIamb XWenepsams¡ hfcpw. ssXIÄ Hcp `mKw aWepw cWvSp `mKw a®pw cWvSp`mKw Ces¸mSnbpw IeÀ¯nsbmcp¡nb t]m«nMv an{inX¯n \Smw. hfcp¶ L«¯n \\ ip]mÀi sN¿p¶psWvS¦nepw ag¡meamIpt¼mÄ XS¯n shÅs¡«pWvSmImsX {i²n¡Ww. N«nIfn hfÀ¯nsbmcp¡nb sNSn P\mIÄt¡m hmXnepIÄt¡m AcnIn h¨m anI¨ kpKÔw {]Zm\w sN¿pw. ]I kab¯v \£{Xapà A[nIw {]mWnIsf BIÀjn¡mdnsænepw cm{XnIme¯v \nimie`§fpÄs¸sSbpÅ {]mWnIÄ CXn\p Npäpw h«an«p ]d¡p¶Xv ImWmw. ]SÀ¶p hfcp¶ kz`mhapÅXmImbm hfÀ¨bv¡\pkcn¨v sIm¼ptImXn hfÀ¯m³ {i²n¡Ww. ]pXnb I¼pIÄ \Sm\mbn apdns¨Sp¡pt¼mÄ apdnhmbn \n¶v ]mept]mepÅ {ZmhIw NmSp¶Xv ImWmw. CXv ]qÀWambpw amdnbnt« I¼v hfÀ¨mam[ya¯n \Sm³ ]mSpÅp. AXpw thcp]nSn¡en\v klmbamb tlmÀtam¬ ]pc«nam{Xw. A{Kw IqÀ¯ Xnf§p¶ ISpw ]¨\ndapÅ CXnsâ CeIfpw BIÀjIamWv. KrtlmZym\§Ä¡p ]pdsa ]mÀ¡pIfnepw \nc¯pIfnepw s]mXp DZym\§fnepsams¡ hfÀ¯m³ A\ptbmPyamWv \£{XapÃ. DNnXambn Xm§pIÄ \ÂIn ]SÀ¯n hfÀ¯msa¦n FhnsSbpw Hcp \nXylcnXad (FhÀ {Ko³ kv{Io³) F¶ \nebv¡v Cu DZym\kkyw D]Icn¡pw. C\n ]SÀ¯n hfÀ¯m³ XmXv]cyanà F¦n Nne Øe§fn CXv a¬\nc¸n\p aosX Hcp BhcWambpw ({KuWvSv IhÀ) hfÀ ¯p¶ ]XnhpWvSv.

anIhpä kpKÔhmlnbmbXn\m \£{Xapøq¡fn \n¶v hfsc hneIqSnb Hcp Xcw kpKÔssXew Bhnbn hmän thÀXncn¡mdpWvSv. A¯À \nÀamWhyhkmb¯n Cu kpKÔssXe¯n\v henb kzm[o\hpapWvSv. ]pIbv¡m\p]tbmKn¡p¶ [qa]ZmÀ°§fn ssN\, hnbväv\mw, Xmbve³Uv F¶nhnS§fn CsXmcp apJytNcphbpamWv.Xmbve³Un “Pmkvan³ ssdkv’ AYhm apÃt¨mdv Xbmdm¡m\pw \£{Xapà D]tbmKn¡p¶p. ChbpsS 20 ]q¡Ä Hcp enäÀ shůn Hcp cm{Xn ap¡nh¨tijw B shÅw sXfnbqänbmWv Cu tNmdv ]mIw sN¿p¶Xv. IqSmsX hÅnbpsS XWvSn \n¶v thÀXncns¨Sp¡p¶ ZrVamb \mcp]tbmKn¨v IbÀ, Nm¡v, ISemkv F¶nhbpw \nÀan¡p¶p.

t^m¬: 9446306909 

Source, credits and thanks to : http://www.deepika.com