കോഴിക്കാഷ്ടത്തില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതി

Posted on Updated on

കോഴിക്കാഷ്ടത്തില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതി 

Nne XangI ]mT§Ä

tImgnbnd¨n AI¯m¡p¶Xn A{X ]n¶neÃm¯ \mw tImgnhfs¯¡pdn¨v BtemNn¡mdptWvSm? CXm BtemNn¡pI am{Xaà tImgn¡mjvT¯n \n¶v sshZypXnhsc DXv]mZn¸n¡p¶ Hcp kwcw`w Xangv\m«n \ma¡en {]hÀ¯n¡p¶p! C´ybnse Xs¶ tImgnhfÀ¯ensâ BØm\amWv \ma¡Â. Hcp Znhkw ChnSs¯ IÀjIÀ 2 1/2 tImSn ap«bmWv Dev]mZn¸n¨v hn]Wnbnse¯n¡p¶Xv; {]XnZn\hcpam\amIs« 7 tImSn cq]bpw. \ma¡Â KuWvSw]mfbw IpamcawKew Xncps¨t¦ms« ZpssccmP³ F¶ ImÀjnIkwcw`I\mWv tImgn¡mjvT¯n \n¶pÅ aosYbn³ hmXIw Hcp khntij kmt¦XnIhnZybpsS klmb¯m sshZypXnbm¡n amäp¶Xv. ChnS¶v tiJcn¡p¶ 800 S¬ tImgnhfw D]tbmKn¨v Ct±lw 16 saKmhm«v sshZypXn Hcp aWn¡qdn DXv]mZn¸n¡p¶p. ip`{io _tbm F\ÀPokv F¶mWv Ct±l¯nsâ Øm]\¯nsâ t]cv. C{ktb kmt¦XnIhnZybp]tbmKn¨pÅ Cu kwcw`¯n \n¶v sshZyqXn DXv]mZn¸n¨v _m¡nhcp¶ {Zhhfw GXmWvSv 10,000 enätdmfw Ct±lw hfambn¯s¶ hn¡p¶p. tImgnhfw hn¡p¶Xphgn IÀjIÀ¡v Hmtcm tImgnbn \n¶pw 13 cq] A[nImZmbw e`n¡pIbpw sN¿p¶p.


kzmZnjvSamb tImgnbnd¨n t]mse Xs¶ BZmbIcamb tImgnhf¯nsâbpw A\´km[yXIÄ IsWvS¯nb Cu {]mtbmKnI_p²n F{X ÇmLn¨mepw aXnhcnÃ. 

Source, credits and thanks to : http://www.deepika.com