നിങ്ങള്‍ ഫോട്ടോഗ്രഫിയില്‍ താല്പര്യം ഉള്ള വ്യക്തി ആണോ?

Posted on Updated on

നിങ്ങള്‍ ഫോട്ടോഗ്രഫിയില്‍ താല്പര്യം ഉള്ള വ്യക്തി ആണോ?

എങ്കില്‍ ഇതാ നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങള്‍ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് യഥേഷ്ടം പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുവാന്‍ ഒരിടം. ഫേസ് ബുക്കില്‍ ഉള്ള Passionate Photographers ഗ്രൂപ്പില്‍ ചേര്‍ന്ന്, നിങ്ങള്‍ എടുത്ത നാലോ അഞ്ചോ പടങ്ങള്‍ യഥാവിധി പ്രദര്ശിപ്പിക്കൂ. ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രഫി കഴിവുകള്‍ കണ്ടു ആസ്വദിച്ചു വിലയിരുത്തും.

നിങ്ങള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന Passionate Photographers ഗ്രൂപ്പില്‍ പ്രശസ്തരയാ പല ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍മാറും സ്ഥിരമായി അവര്‍ എടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്തിനു മടിച്ചു നില്‍ക്കുന്നു, അവിടെ ചേര്‍ന്ന് നിങ്ങള്‍ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളും യദേഷ്ടം പ്രദര്ശിപ്പിക്കൂ.
http://www.facebook.com/group.php?gid=108518287970
രമേശ്‌ മേനോന്‍
അബുദാബി