കവിതയുടെ നാദം

Posted on Updated on

കവിതയുടെ നാദം

One thought on “കവിതയുടെ നാദം

    തറവാടി said:
    October 29, 2009 at 6:08 am

    നല്ല പോസ്റ്റ്,
    ഇത് വായിച്ചപ്പോള്‍ എന്റെ

    ഈ പോസ്റ്റ് ഓര്‍മ്മ വന്നു