എറണാകുളത്തു വീട് വില്‍ക്കാനുണ്ട്

Posted on Updated on

എറണാകുളത്തു വീട് വില്‍ക്കാനുണ്ട്

തേവര കോളജിനടുത്ത് രണ്ടു നില വീട്, പുതിയതായി പണി കഴിപ്പിച്ച രണ്ടു നില വീട് വില്‍കാനുണ്ട്. 4 bedrooms (3 with attached bathrooms).
Interested parties please contact 0091 944 721 56 88.
Advertisements