റിയാലിറ്റി ഷോകളുടെ സമ്മാനത്തുക കുറയ്ക്കണം – ശ്രീനിവാസ്

Posted on Updated on

കാര്യം ശരിയാണ് എങ്കിലും – കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും എന്നൊരു ചൊല്ലും ഉണ്ട്

3 thoughts on “റിയാലിറ്റി ഷോകളുടെ സമ്മാനത്തുക കുറയ്ക്കണം – ശ്രീനിവാസ്

  ജലു said:
  December 30, 2008 at 4:08 am

  പാവം ശ്രീനിവാസ് … പക്ഷെ… ഇത്രയും അപ്രസക്തമായ വാര്ത്താ കൊടുത്ത ലേഖകനെയും പത്രത്തെയും ആദ്യം തല്ലണം… ഫോണ്ട് കണ്ടിട്ട് മാതൃഭൂമി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു..

  Like

  ജലു said:
  December 30, 2008 at 4:08 am

  പാവം ശ്രീനിവാസ് … പക്ഷെ… ഇത്രയും അപ്രസക്തമായ വാര്ത്താ കൊടുത്ത ലേഖകനെയും പത്രത്തെയും ആദ്യം തല്ലണം… ഫോണ്ട് കണ്ടിട്ട് മാതൃഭൂമി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു..

  Like

  മുക്കുവന്‍ said:
  December 30, 2008 at 4:11 pm

  why? is there any reason?

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s