എല്ലാം എല്ലാം അയ്യപ്പന്‍ – മണ്ഡല മകര വിളക്ക് ഉത്സവം – ബാനസവാടി, ബാംഗ്ലൂര്‍ അമ്പലത്തില്‍

Posted on Updated on

എല്ലാം എല്ലാം അയ്യപ്പന്‍ – മണ്ഡല മകര വിളക്ക് ഉത്സവം – ബാനസവാടി, ബാംഗ്ലൂര്‍ അമ്പലത്തില്‍

എല്ലാം എല്ലാം അയ്യപ്പന്‍ – മണ്ഡല മകര വിളക്ക് ഉത്സവം – ബാനസവാടി, ബാംഗ്ലൂര്‍ അമ്പലത്തില്‍