സ്വാഗതം 2009

Posted on Updated on

കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു വെള്ളരിപ്രാവ് മുട്ടയിടാനായി എന്റെ ബാല്‍കണിയില്‍ വര്ഷാവസ്സനത്തില്‍ വന്നിരുന്നു. ഇത്തവണ ഒരു സുര്യകാന്തി പൂവാണ്. ഇതുണ്ടായിരിക്കുന്നത് തമിള്‍നാട്ടില്‍ അല്ല. ഇങ്ങു അബുദാബിയിലാണ്. സ്നേഹവും പരിചരണവും ഉള്ളിടത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം. ഈ വരുന്ന വര്ഷം എല്ലാവര്ക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും അഭിവൃദ്ധിയും നല്‍കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.