വേഷം കെട്ടിന്റെ ഓരോ വിഷമകതകള്‍

Posted on Updated on

അച്ചുമാമന് വേഷം കെട്ടിയതിന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഭാഷയിലാണ്‌ ഇപ്പോള്‍.