ചാനലുകള്‍ മറ്റെല്ലാം മറന്നു

Posted on Updated on

One thought on “ചാനലുകള്‍ മറ്റെല്ലാം മറന്നു

    മാറുന്ന മലയാളി said:
    December 1, 2008 at 5:40 am

    വലിയ ‘ഒരാഘോഷ’ത്തിനുള്ള അവസരമല്ലേ കിട്ടിയത്. ആ ആഘോഷത്തിനിടക്ക് കാണാതെ പോയതാ വി.പി.സിങ്ങിന്‍റെ മരണം.പാവങ്ങള്‍…അല്ലെങ്കില്‍ വിപി സിങ്ങിന്‍റെ മരണവും അവര്‍ ആഘോഷിച്ചേനെ