ഇങ്ങനെയും Harley Davidson ഓടിക്കാം

Posted on Updated on

ഈ ഓണക്കാലത്ത്‌ ദുബായില്‍ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച. സായ്പ്പിനു ഒരു പ്രചോദനം ആയിക്കോട്ടെ.

One thought on “ഇങ്ങനെയും Harley Davidson ഓടിക്കാം

    ശ്രീ said:
    November 26, 2008 at 4:52 am

    ഇതു മെയിലില്‍ കിട്ടിയിരുന്നു.
    സംഭവം കൊള്ളാം
    🙂