കണ്ണൂരില്‍ പോലീസുകാരന്റെ തൊപ്പിക്കുള്ളില്‍ സ്ഫോടനം

Posted on Updated on

One thought on “കണ്ണൂരില്‍ പോലീസുകാരന്റെ തൊപ്പിക്കുള്ളില്‍ സ്ഫോടനം

    SABITH.K.P said:
    November 20, 2008 at 5:41 pm

    ഹ ഹ …….!

    ആളെ വടിയാക്കാം .., പക്ഷെ ഇത്ര കൊടും കൈ ചെയ്യരുത്