ഇന്‍ഡോ അമേരിക്കന്‍ ആണവ കരാര്‍ ദേശീയ സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണി – Prof. R. V. G. Menon

Posted on Updated on

ഇന്‍ഡോ അമേരിക്കന്‍ ആണവ കരാര്‍ ദേശീയ സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണി – Prof. R. V. G. Menon

As reported by
Safarulla Palappetty
Joint Secretary & Media Co-ordinator
Kerala Social Centre
Abu Dhabi

One thought on “ഇന്‍ഡോ അമേരിക്കന്‍ ആണവ കരാര്‍ ദേശീയ സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണി – Prof. R. V. G. Menon

    P.C.MADHURAJ said:
    November 18, 2008 at 7:33 pm

    ഈ എമ്മെസ് മരിച്ച കൊല്ലമാണെന്നു തോന്നുന്നു, മാർക്സിസ്റ്റു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാനസമ്മേളനത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തിലെ(കോഴിക്കോട്)സ്ലോഗൻ “ദേശീയത ആപത്ത്” എന്നായിരുന്നു.
    ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കു വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് നിറ്മാ‍ണകരാർ കൊടുക്കരുതെന്നു ദെശീയസുരക്ഷയുടെ പേരിൽ സൈന്യം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെതിരെ സമരം ചെയ്തവരാൺ ഡിഫിക്കാറ്.
    ചുകപ്പന്മാരുടെ ‘ദേശീയബോധ”ത്തിന്റെ സ്വിച്ച് ബീജിങ്ങിലാണെന്നു മാത്രം!