കെ എസ് സി ശിശുദിനാഘോഷം ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്ര വിജയത്തിന്റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനമായി

Posted on Updated on

കെ എസ് സി ശിശുദിനാഘോഷം ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്ര വിജയത്തിന്റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനമായി

Safarulla
Media Co-ordinator
Kerala Social Centre, Abu Dhabi