നല്ല മാമ്പൂ – ഓര്ക്കുക വല്ലപ്പോഴും

Posted on

നല്ല മാമ്പൂ – ഓര്ക്കുക വല്ലപ്പോഴും എന്ന ചിത്രത്തില്‍ നിന്നൊരു ഗാനം

music M.JAYACHANDRAN lyrics GIRISH PUTHENCHERI singers ANAND & RAJALAKSHMI cinematography M.J.RADHAKRISHNAN audio SATYAM conceived and directed by SOHANLAL produced by GOD’S OWN MOVIZ