അല്പം ഗജപുരാണം

Posted on Updated on

2 thoughts on “അല്പം ഗജപുരാണം

  P.N. Subramanian said:
  October 28, 2008 at 3:21 am

  Beautiful and informative article I was told by my better half.
  Sorry I can only speak all S.Indian languages. Can't read or write. Kindly visit my blog at:
  http://paliakara.blogspot.com
  Older posts may be of interest to you as well.

  lakshmy said:
  October 28, 2008 at 4:24 pm

  പണ്ടെല്ലാം ഗജപുരാണങ്ങൾ ഗജങ്ങളൂടെ വീരചരിതങ്ങളായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം നരഹത്യകൾ. ഇപ്പോൾ ആന എന്നു കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിയാണ്