കഥകളി

Posted on

മലയാളം അറിയാവുന്ന വായനക്കാര്‍ക്ക് കഥകളിയെപറ്റിചില ബ്ലോഗു ഇതാ.http://kathayarinjuattamkanu.blogspot.com/ഈ ബ്ലോഗ്ഗില്‍ ഒരു പാടു വിവരങ്ങള്‍ കൊടുത്ത്തിട്ടുന്ടു. കുറെ വെബ്സിടുകലുറെ അഡ്രസ്സും . ഗൌരവമായി പഠിയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഈ ബ്ലോഗു വായിക്കണം. പിന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍ ഈയുള്ളവന്റെ ചില കുറിപ്പുകളും വായിക്കാം , (കഥകളിയെപറ്റി മാത്രമല്ല)http://profkuttanadan.blogspot.com/2008/09/blog-post_2334

One thought on “കഥകളി

    ZillionsB said:
    October 20, 2008 at 1:47 pm

    Find 1000s of Malayalee friends from all over the world.

    Let's come together on http://www.keralitejunction.com to bring all the Malayalee people unite on one platform and find Malayalee friends worldwide to share our thoughts and create a common bond.

    Let's also show the Mightiness of Malayalees by coming together on http://www.keralitejunction.com