ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതയും ചെറിയ ജോലിയും

Posted on

ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതയും ചെറിയ ജോലിയും

മാതൃഭൂമി ഇംഗ്ലീഷ് എഡിഷന്‍

ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ പല ചെറുകിട ജോലികള്‍ക്കും ഉയര്ന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു ജോലി കിട്ടാന്‍ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. ആറാം ശമ്പള കമ്മീഷന്‍ തീരുമാന പ്രകാരം ചെറിയ ജോലികള്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന ശമ്പള തസ്തികകള്‍ തീരുമാനിക്കുകയും ജോലി സ്ഥിരത കൂടുതല്‍ ഉള്ളതും ഒരു കാരണമാണത്രേ.

http://english.mathrubhumi.com/news.php?id=1478&cat=1&sub=28&subit=0

One thought on “ഉയര്‍ന്ന വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതയും ചെറിയ ജോലിയും

    vrajesh said:
    September 1, 2008 at 4:03 pm

    കൂടുതല്‍ വിശദീകരിക്കാമായിരുന്നു.