റമദാന്‍ പുണ്യ മാസ്സത്തിനായി അബുദാബി ഒരുങ്ങുന്നു

Posted on Updated on

റമദാന്‍ പുണ്യ മാസ്സത്തിനായി അബുദാബി ഒരുങ്ങുന്നു

റമദാന്‍ നിസ്കാരത്തിനും നോമ്പ് തുറക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക റമദാന്‍ ടെന്റുകള്‍

നോമ്പ് തുറക്ക്‌ വേണ്ടി അബുദാബി കോ ഓപ്പ് സൊസൈറ്റി പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സൌജന്യ വിതരണ ശാലകള്‍