ഇനി നമ്മള്‍ പാല് കുടിക്കേണ്ട അല്ലെ ?

Posted on

ഇനി നമ്മള്‍ പാല് കുടിക്കേണ്ട അല്ലെ ?

ഓണത്തിന് ശേഷം പാലിന് മില്‍മ വില കൂട്ടാന്‍ പോകുന്നു?

ലിറ്ററിന് ഏകദേശം രണ്ടു രൂപ വില കൂടും.

എക്സ്പ്രസ്സ് ന്യൂസ് സര്‍വീസ് കൊച്ചി

2 thoughts on “ഇനി നമ്മള്‍ പാല് കുടിക്കേണ്ട അല്ലെ ?

  നവരുചിയന്‍ said:
  September 1, 2008 at 4:53 am

  മിനറല്‍ വാട്ടര്‍ ഒരു കുപ്പിക്ക്‌ പതിനഞ്ചു രൂപ ഉണ്ട് …എങ്കിലും നമ്മള്‍ വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ലെ ???

  പാലുല്പാദകര്‍ക്ക് വിലകിട്ടണം.

  വില ഇനിയും കൂടട്ടെ.

  കൂടുതല്‍ വില നല്‍കാന്‍ തയ്യറില്ലാത്ത കൊച്ചമ്മമാര്‍ പശു വളര്‍ത്തട്ടെ.