ഒരു നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി

Posted on

ഒരു നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി

കണ്ണൂരിലെ പ്രവാസി മലയാളികള്‍ക്കായി ഒരു കൂട്ടായ്മ

സ്ഥലം : ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ഹാള്‍ കണ്ണൂര്‍

ദിവസം : ആഗസ്റ്റ്‌ മുപ്പതു, കാലത്തു പത്തു മണി മുപ്പതു മിനിട്ടിനു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് :

http://team1dubai.blogspot.com/2008/08/for-better-tomorrow-oru-nalla.html