ശില്പശാല – സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും

Posted on Updated on

One thought on “ശില്പശാല – സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും

    essence said:
    August 26, 2008 at 1:44 pm

    Thanks for posting it here.
    We can think about the Presentation in Abudhabi also.