തിരിച്ചുവരവ് ശീലമാക്കിയ ഒരു പറ്റം കളിക്കാര്‍

Posted on Updated on

തിരിച്ചുവരവ് ശീലമാക്കിയ ഒരു പറ്റം കളിക്കാര്‍

അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ശ്രീലന്കക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനം ജയിച്ചു . ഒരു സംശയം മാത്രം മുന്നില്‍ നില്ക്കുന്നു, ഇവര്‍ ഇതു ഇപ്പോള്‍ ഒരു ശീലമാക്കിയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ? ആദ്യം തോല്‍ക്കുക, പിന്നെ ജയിക്കാന്‍ വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടുക! കാത്തിരുന്നു കാണാം – ഇനിയും മൂന്നു കളികള്‍ കൂടിയുണ്ടല്ലോ?