ഇരട്ടി മധുരം

Posted on Updated on

ഇന്നലെ ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യക്ക് ശുക്രന്‍ ഉദ്ധിച്ച ദിവസമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ടു മെഡലുകള്‍ . സുശീല്കുമാരിന്റെയും വിജയെന്ദ്രകുമാരിന്റെയും ഈ ചരിത്ര നേട്ടം വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് . കാരണം, അത് മൊത്തം മെഡല്‍ നിലയില്‍ നിന്നു ഇന്ത്യയെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. കൂടാതെ, ക്രിക്കറ്റ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രശസ്തി നേടാന്‍ പറ്റിയ ഇനം ആയിട്ട് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു യുവ ജനതയ്ക്ക് മാറ്റി ചിന്തിക്കാന്‍ കൂടി ഒരു അവസരമാണ് ഇതു.