ഇന്നു ചിങ്ങം ഒന്ന് – അങ്ങനെ ഒരു പുതുവത്സരം കൂടി ആരുമോര്‍ക്കാതെ കടന്നു വന്നു

Posted on Updated on

ഇന്നു ചിങ്ങം ഒന്ന് – അങ്ങനെ ഒരു പുതുവത്സരം കൂടി ആരുമോര്‍ക്കാതെ കടന്നു വന്നു
ഇന്നു ചിങ്ങം ഒന്ന്. കാലത്തു സാധാരണ പോലെ കുളിയും നമസ്കാരവും നടത്തുമ്പോള്‍ മലയാളം കലണ്ടറില്‍ ഒന്ന് കന്നോടിക്കാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നാളെന്താണ് എന്നറിയാന്‍ ? മലയാളത്തോടുള്ള സ്നേഹവും നാട്ടിലെ രീതികളും, പിറന്നാളുകളും മറുന്നാട്ടിലെന്കിലുമ് മറക്കുവാന് പറ്റുമ്മോ? അങ്ങനെ പലവിധ ചിന്തകളുമായി നോക്കിയപ്പോള്‍ അതാ വലിയ അക്ഷരത്തില്‍ ചിങ്ങം ഒന്ന് എന്ന് തെളിഞ്ഞു കാണുന്നു. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മനസ്സു പുറകോട്ടു പോയ്യി. കുട്ടിക്കാലവും, ഓണപന്തുകളിയും, പൂപ്പരരിക്കലും , പൂക്കളം ഇടലുമം, ഓണത്തപ്പനും , ഓണപ്പുടവയും, കുമ്മാട്ടിക്കളിയും, പുലിക്കളിയും എല്ലാം കടന്നു പോയി. അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷങ്ങള്‍ ഇന്നു TV യിലൂടെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ ആസ്വധിക്കുനുന്ന്ടോ എന്നറിയാന്‍ ഒരു മോഹം.

എന്റെ എല്ലാ സ്നേഹിതര്‍ക്കും അകമഴിഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകളും നന്മകളും നേര്‍ന്നു കൊള്ളുന്നു.